نازنوروز مهرگانی
اعتلای زبان وادبیات میهن عزیزم وپاسداشت بزرگان ادبی وعلمی این مملکت ،نیز همه پژوهشگران ادبیات در ایران و دنیا
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


این وبلاگ ازهمه کسانی که درعرصه ادبیات کشور فعال وصاحب نظر میباشند استقبال می کند ،همچنانکه به سالکان مبتدی این حوزه با احترام می نگرد و درخواست آنان را اجابت می نماید .گیلان پژوهان ومخصوصا تالش پژوهان وگویشوران تالشی در وبلاگ من سهم عمده ای دارند واین وبلاگ پژوهشهای آنان را ارج می گذاردوسعی درمعرفی آنان دارد.موسیقی سنتی نیز میتواند در حوزه کار ما باشد .صاحب این وبلاگ به صورت مستقیم وغیر مستقیم با دانشجویان زبان وادبیات فار سی وسایر رشته ها در ارتباط است و بدین جهت بعضی از پست ها رابه درخواست آنان دروبلاگ می آورم .به همین مناسبت سطح علمی مطالب میتواند نوسان داشته باشد.گاه به شکل تخصصی وگاه به صورت عام وهمه فهم. توفیق روز افزون برای همه .

مدیر وبلاگ :دکتراحمدرضا نظری چروده
مطالب اخیر
نظرسنجی
به کدامیک از موضوعات زیر بیشتر علاقه مند هستید؟
بررسی تطبیقی آموزههای دینی در اشعار پروین اعتصامی و سپیده کاشانی
احمدرضا نظری چروده، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
Acharvadeh@gmail.com
حسن اسدزاده خانقاه، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
hasan.asadzadeh@yahoo.com
چکیده
با گسترش روزافزون علم و تکنولوژی، انسان امروز، بیش از هر زمان دیگر خود را نیازمند بازگشت به معنویت می داندد .
به دیگر بیان رشد چشمگیر صنعت و تکنولوژی با تمام مزایایی که داشته، نتوانسته است جایگزینی مناسب برای پرکردن
خلأهای ناشی از فقدان معنویت در زندگی بشر گردد که نتیجهی آن، بازگشدت ناخودآگداه جوامدش بشدر ی بده د ید ن و
ارزش های اخلاقی است. در این میان نقش ادبیات به عنوان بخشی مهم از فرهند هدر جامعده، در گسدترش و تدرو یج
آموزههای دینی و اخلاقی انکارناپذیر است، به طوری که با بررسی ادبیات هر دوره می توان سیر تحول فکری و فرهنگی
آن جامعه را نیز مورد ارزیابی قرار داد. براین اساس، مقالهی حاضر با روش توصیفی تحلیلی، اشعار دو بانوی شاعر و -
ادیب ایران یعنی پروین اعتصامی) 0321 0231 ش( و سپیده کاشانی) 0230 0201 ش( را مورد تحلیل و ارزید ابی قدرار - -
داده و به این نتیجه رسیده است که هردو شاعر به عنوان زنان مسلمان، آموزه های دینی را بده طدور گسدترده در اشدعار
خود به کار بردهاند و مخاطبان خود را به پیروی از مضامین اخلاقی دعوت نمودهاند.
واژگان کلیدی: آموزههای دینی ، پروین اعتصامی، سپیده کاشانی، شعر.

بررسی تطبیقی مرگ و زندگی در آثار سهراب سپهری و کریشنا مورتی
احمدرضا نظری چروده؛ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد آستارا
Acharvadeh@gmail.com
تلا صالحی مقدم؛ دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی آستارا
Tellasalehimoghadam@yahoo.com
.ادامه مطلب


نوع مطلب : مقالات فارسی، همایش ها، دکتراحمدرضانظری چروده، پروین اعتصامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 13 خرداد 1397
نشریه زبان و ادب فارسی ، سال هفتادم، شماره 236
زبان و ادب فارسی >سال هفتادم، شماره 236 > متنعنوان:
بررسی زمان در حكایت های كلیله ودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت


نویسنده(گان):
معصومه نظری چروده *، بهرام خشنودی، احمدرضا نظری،


چکیده:
در روایت شناسی ساختارگرا برای هر روایتی دو نوع زمان مطرح است: زمان متن، زمان داستان. ترتیب، دیرش و بسامد در حیطه «زمان متن»، زمان تقویمی و زمان حسی و عاطفی در گستره «زمان داستان» از مباحث اصلی زمان در دانش روایت شناسی است. اگرچه نظریه پردازی درباره شگردها و روش های زمان در روایت های تاریخی و ادبی بحثی تازه بوده و به قرن بیستم باز می گردد اما شیوه روایتگری داستان در داستان كلیله ودمنه، زمینه مناسبی برای طرح مولفه های اصلی زمان در این اثر فراهم آورده است. مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است كه به شیوه توصیفی-استقرایی و بر اساس نظریه «زمان در روایت» به بررسی زمان در حكایت های اصلی و فرعی كلیله ودمنه پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد كه حكایت های كلیله ودمنه همخوانی معناداری با ویژگی های «زمان متن» دارد. چنانكه در «دیرش» به ترتیب مكث توصیفی، صحنه نمایش، خلاصه و حذف، بسامد بیشتری دارد؛ در «ترتیب» فراوانی كاربرد پس نگاه بیشتر از پیش نگاه است و در بحث «بسامد»، به بسامد بازگو، بیشتر از بسامد مكرر توجه شده است. این دستاوردها نشان می دهد كتاب كلیله ودمنه با وجود داشتن نثری فنی، دارای شیوه ای اعتدالی در روایت حكایت هاست و هرگز اطنابش بیشتر از ایجاز و اعتدالش نیست.

کلیدواژگان:
روایت شناسی ساختارگرا؛ زمان متن؛ زمان داستان؛ كلیله ودمنه؛ ژرار ژنت


لینک کوتاه به این صفحه:   
نوع مطلب : مقالات فارسی، ادبیات فارسی، دکتراحمدرضانظری چروده، 
برچسب ها : بررسی زمان در حكایت های كلیله ودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 22 اردیبهشت 1397
نیایش و ستایش در مثنویهای عطّار (الهی نامه، اسرارنامه، منطق الطّیر و مصیبت نامه) 


1 بهرام خوشنودی 2 احمدرضانظری چروده 3 بیژن ظهیری ناو معصومه نظری چروده 4 چكیده:


 نیایش و ستایش معبود یكی از روحانیترین لحظههای زندگی هر مـؤمن اسـت. در همـة ادیـان آسمانی متناسب با تلقّی و درك مؤمنان از دین، شیوهها و شكلهایی برای راز و نیاز با معبود فـراهم شده است. شاعران هم به عنوان دارنـدگان روحهـای لطیـف و حسـاس، در لابـهلای اشـعار خـود، مناجاتهایی نغز و دلنشین گنجاندهاند كه از لطیفترین فرازهای آثارشان است. مناجاتهـای عطّـار كه در لابهلای مثنویهایش (الهینامه، اسرارنامه، منطقالطّیر و مصیبتنامه) پراكنده است، گاه از زبان شاعر و گاه از زبان شخصیتهای داستانهایش نقل شدهاند. بیپروایی و جسارت و صمیمیتی كه در این مناجاتهای عارفانه وجود دارد، به آنها عمق خاصی بخشیده است. نگاه برخاسته از عمق جان عطّار كه انواع لایههای گفتوگوی صمیمانه و خالصانه را با معبود شامل میشود، رنگ آسـمانی بـه نیایشهایش میدهد.بنا به اعتقاد عطّار، دعوت خداوند بزرگ برای دعـا و نیـایش، افتخـاری بـزرگ برای نوع بشر است و حتّی در این راه، شور و شوقِ دعاكردن را نیز خود خداوند در آدمیـان ایجـاد میكند و برای انجام آن توفیق میدهد. درونمایة نیایشهای عطّار، ستایش خداوند بـزرگ، عجـز و عشقِ او نسبت به خدا و بیان درخواستهاسـت. مهـمتـرین دعـا و خواسـتة وی، سـلامت نفـس و سعادت آخرت است. از مجموع نیایشهای عطّار آشكار میگردد كه او مؤمنی است با اعتقاد راستین كه در سیر و سلوك عارفانه، پای از جادة شریعت بیرون ننهاده و در تصوف جانب اعتدال را اختیـار كرده است. 
كلید واژهها:
 نیایش، ستایش، مناجات، عطّار، مثنوی، عرفان. 
نوع مطلب : دکتراحمدرضانظری چروده، رزومه دكتر بیژن ظهیری ناو - کارنامه علمی کامل، 
برچسب ها : نیایش و ستایش در مثنویهای عطّار (الهی نامه، اسرارنامه، منطق الطّیر و مصیبت نامه)،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
انسان، جانشین خدا بر زمین است که حرکت به سمت کمال برتر وصف‌ناپذیر از مهمّ‌ترین شاخصه‌های وجودی اوست. توجّه به انسان و شناخت ماهیّت وی موضوعی است که از قدیم‌الایّام مورد توجّه مذاهب و مکاتب و فرهنگ‌های گوناگون بوده است و کمتر مکتب فکری و فلسفی را می‌توان سراغ گرفت که به‌گونه‌ای به شناسایی انسان نپرداخته باشد. تمام تاریخ بشری در راه شناخت این موجود ناشناخته سپری شده است و اهمیّت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که خداوند بزرگ همه چیز را به خاطر انسان آفریده است. انسان بنا به ذات و ...
نوع مطلب : استاد راهنما، معرفی پایان نامه، تصوف، دکتراحمدرضانظری چروده، عارفان، عرفان، عشق در شعر فارسی، صوفیان، 
برچسب ها : مقایسه انسان کامل از دیدگاه سنایی (حدیقه‌الحقیقه)، مولوی (مثنوی) و ناصرخسرو (دیوان،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 3 دی 1396EUROPE 2016 Paradox in the poems of Fereydoun Tavallali and Fereydoun Moshiri about death and life


Ahmadreza Nazari Charvadeh a , Akbar shojaie b aPayame Department of Humanities Sciences, Faculty of Persian language and literature,Islamic Azad University of Astara, Iran
 b Department of Humanities Sciences, Faculty Of Persian language and literature,Islamic Azad University of Astara, Iran


Abstrac
 Contemporary Persian poem has had vicissitudinous periods and great and expanded attempts from various aspects caused its creation . In this regard , transformation in Persian poem patterns , was not just gains of Nima and his followers ; but this evolution in prosodic system was considered the easiest work for modernists .Emerging innovative poets in the field of style and content generated new concepts in the field of new terms and interpretations into Persian poem body . Nima influenced on young and modernist poets in his era form various aspects and since then a group of passionate youth helped him , promote and interpret his new theories . Fereydoun Tavallali and Fereydoun Moshiri were among contemporary poets who believed Nima and contributed to raise new poems of Nima by attempt in the field of lyrical poetry . The political situation in Pahlavi era was also effective .Oppression and injustice changed the path of contemporary poem towards society and the boring troubles found his path into the works of poems especially romantics. They became pessimist towards the life ; they lost their hope and eventually for surviving from this terrible situation , accepted death . The internal paradoxes of two contemporary poets : Tavallali and Moshiri about life and death have been investigated in their works . The obtained results could introduce significant information about amorist Tavallali and tender-hearted Moshiri and their fear from death . Keywords: contemporary poet , romantics , death , life , Tavallali , Moshiri;
نوع مطلب : دکتراحمدرضانظری چروده، مقالات خارجی، 
برچسب ها : Paradox in the poems of Fereydoun Tavallali and Fereydoun Moshiri about death and life، Ahmadreza Nazari Charvadeh a، Akbar shojaie،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 8 اردیبهشت 1396

جامعه شناسی طنز حافظ

مقاله 9، دوره 2، 4 (74زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 115-133  XML اصل مقاله (216 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
احمدرضا نظری چروده*
ندارد
چکیده
بزرگترین مصیبت عصر حافظ که مردم گریبانگیر آن هستند ریاکاری و تزویـر در دیـن و عرفـان اسـت و
نهادهای اجتماعی جامعه حافظ خود گرفتار این ریا و تزویر می باشند . نهادهایی مثل محتـسب، واعـظ، صـوفی،
زاهد و شیخ و فقیه و مدرسه، پادشاه و قاضی . هر کدام به اندازه قدرتی که در جامعه از آن برخوردار هستند، ریا و
تظاهر می ورزند و فسخ و فجور می کنند . حافظ با درایت و تیز بینی خاص خود همه اینان را در ترازوی نقد خـود
چنان ماهرانه می سنجد که هیچ کدام از دیده تیز بین او پنهان نمی ماند . حافظ شاعری رئالیست اسـت . بهتریـن
راه مبارزه را با این گروهها حربه ای به نام طنز می داند . طنز که رویه ای خنده آور و درون مایه ای نیش دار و بیـدار
کننده دارد، بهترین حربه حافظ برای در هم شکستن حقه بازی صوفی، فسق و فجور محتـسب، عجـب و غـرور
زاهد، نماز دروغین شیخ و مفتی و فقیه مدرسه و حرام خواری شان و رشوه گرفتن قاضی، طنز است . چرا که حافظ
می خواهد جامعه را از آلودگی ها پاک کند و در این کار به اوج موفقیت رسیده است
کلیدواژگان
طنز؛ محتسب؛ صوفی؛ خرقه؛ زاهد؛ شیخ؛ واعظ؛ فقیه مدرسه؛ پادشاه؛ امام خواجه؛ قاضی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 633
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 958

نوع مطلب : دکتراحمدرضانظری چروده، مقالات فارسی، 
برچسب ها : درباره ی ساخت و ریشه شناسی چند فعل تالشی//جامعه شناسی طنز حافظ//نظری چروده،
لینک های مرتبط : جامعه شناسی طنز حافظ، جامعه شناسی طنز حافظ مقاله 9، دوره 2، 4 (74زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 115-133 XML اصل مقاله (216 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان احمدرضا نظری چروده*،
          
دوشنبه 28 فروردین 1396

مقایسه گفتمان رمان طوبا و معنای شب و الصبّار درخصوص زنان//◊ فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ/سال هشتم. شماره 30 .زمستان 1395

مقاله 5، دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 75-90  XMLاصل مقاله (1700 K)نوع مقاله: مقاله اصلینویسندگاناحمدرضا نظری چروده  1؛ مهدی کارگر21گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا2گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستاراچکیدهمقایسه گفتمان رمان طوبا و معنای شب و الصبّار درخصوص زنان
 هدف این پژوهش مقایسه گفتمان رمان های طوبا ومعنای شب شهرنوش پارسی پور والصبار سحرخلیفه بوده است. پارسی پور ازجمله داستان نویسان ایرانی است که در آثار خودبه شیوه ای گوناگون درپی بیان حقوق ازدست رفته زنان بوده، هم چنین سحرخلیفه، رمان نویس معاصر فلسطینی، مشکلات زنان درجوامع کشورهای عربی رادرآثارش مطرح کرده است. در تحقیق حاضر طرح پژوهش تحلیلی- توصیفی است، نتایج این پژوهش نشان داد که، به زعم هر دو نویسنده، زنان مورد احترام قرار دارند امّا نگاه مردان به آن‌ها یک نگاه مِلکی و مالی است. درهر دو رمان، زنان را به دانش‌اندوزی و اندیشیدن فراخوانده‌اند؛ به این دلیل که کم‌دانشی و عدم آگاهی، دو عامل اساسی تحقیر زنان در جوامع مردسالار است. پارسی‌پور عشق را حقّ زنان می‌داند، در حالی که تأکید خلیفه، بیشتر بر میهن-دوستی و مبارزه با اشغالگران برای وطن می‌باشد.واژگان کلیدی: شیوه بازنمایی سخنان، رمان طوبا ومعنای شب،الصبار .کلیدواژه هاشیوه بازنمایی سخنان؛ رمان طوبا ومعنای شب؛ الصبارموضوعاتادبیات فارسی
2

ادامه مطلب


نوع مطلب : دکتراحمدرضانظری چروده، دکتر مهدی کارگر زبانهای باستانی، مقالات فارسی، 
برچسب ها : احمدرضا نظری چروده 1؛ مهدی کارگر، مقایسه گفتمان رمان طوبا و معنای شب و الصبّار درخصوص زنان/، سال هشتم. شماره 30 .زمستان 1395،
لینک های مرتبط : فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ/سال هشتم. شماره 30،
          
یکشنبه 27 فروردین 1396
چشمانت گورمن

وصیت میکنم

اگر برای هرکسی جز چشمانت

فداشوم

مرا خوراک کوسه ها کنند

اما اگر فدای چشمان تو شوم

درچشمانت تا ابد بمانم

وخاک گوری نداشته باشم


احمدرضانظری چروده
نوع مطلب : شعر نو، دکتراحمدرضانظری چروده، 
برچسب ها : چشمانت گورمن، چشمانت گورمن//احمدرضانظری چروده،
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 24 اسفند 1395

دربارۀ ساخت و ریشه‌شناسی چند فعل تالشی


مقاله 9، دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 169-193  XML اصل مقاله (2012 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
مهدی کارگر 1 ؛ احمدرضا نظری چروده2
1استادیار فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
2استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
چکیده
تالشی از گویش‌های ایرانی شمال غربی به شمار می­آید که در حاشیۀ دریای خزر رواج دارد. جستارِ پیشِ روی پس از اشاره­ای مختصر دربارۀ ساختِ فعل در تالشی، به بررسی ریشه‌شناختیِ 14 فعل از تالشی مرکزی پرداخته‌است. داده­های تحقیق و ضبط آنها براساس تلفظِ رایج در تالشی مرکزی است. در مدخلِ هر فعل، نخست ماده­های مضارع و ماضی تالشی آورده شده، سپس برپایة برابر یا همریشة واژه در دیگر گویش‌ها و زبان‌های ایرانی و نیز زبان‌های هندواروپایی، به ریشه­شناسی واژه و بازسازی صورت ایرانی باستان و هندواروپایی آغازین آن پرداخته شده‌است، سپس براساس شواهد موجود، ساختِ اشتقاقی فعل و دگرگونی‌های آواییِ انجام‌گرفته بر روی ماده­های آن توضیح داده شده، همچنین روندِ تحول تاریخی واج‌های تالشی در برخی از افعال منتخبِ این مقاله، از دورۀ ایرانی باستان تا ریختِ امروزین بررسی شده­است.
کلیدواژگان
تالشی؛ ریشه‌شناسی؛ مادۀ مضارع؛ مادۀ ماضی؛ فعل
نوع مطلب : دکتراحمدرضانظری چروده، دکتر مهدی کارگر زبانهای باستانی، مقالات فارسی، 
برچسب ها : مهدی کارگر 1 ؛ احمدرضا نظری چروده2 1استادیار فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا 2استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 17 شهریور 1395

متنشناسی ادب فارسی )عل ی- پژوهشی( دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان دورۀ جدید، ش اره8( ،پیاپی19 )پاییز 2871 ،صص 211 -212


بررسی ساختار روایت در حکایتهای بهارستان جامی براساس بوطیقای ساختارگرای تزوتان تودوروف
 
 بهرام خوشنودی - احمدرضا نظری چروده   داود فیروزان

چکیده
بهارستان جامی در میان آثاری که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، مقاامی شاامد داردو وجاود ن اود هاای کممای برجسته در روایتهای جامی، این ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکایتهای آن را با آرای ساختارگرایانی چون تزوتان تودوروف در حوزۀ روایت بررسی کرد تا معلوم شود که آیا حکایتهای بهارستان ساختار روایی مناسبی دارناد و چاه میزان از حکایتهای آن با آرای تودوروف مطابقت دارد تودوروف برای روایتها سه ن ود قایل است: ن ود معنایی، ن ود کممی و ن ود نحویو بیشتر حکایتهای بهارساتان، به سبب وجود پیرفت سُست و ساختاری ضعیف، به گونهای است که تطبیق و بررسی سایر تئاوری هاای تحلیال ماتن ادبی در آنها، زیاد چش گیر و قابل ممحظه نیستو در حالیکه در حیطۀ ن ود کممی، خصوصاً چهار مولّفۀ: وجه، زماان، دید و لحن، به شکل معناداری با نظریّۀ تودوروف در حیطۀ روایت قابل تفسیر استو واژههای کلیدی روایت، ساختارگرایی، بوطیقا، تزوتان تودوروف، ن ود کممی

)مقدّمه روایت با تارید بشر آغاز میشودو ما به ندرت به روایتها فکر میکنیم اما زندگی ما به طور ع یقی با آنها مرتبط اساتو پژوهشگران و نظریه پردازان از زمان ارسطو تاکنون روایت را بنیادیتارین اصال متاون ن ایشای و داساتانی دانساته اناد )وبستر، 2831 :97)و روایت یکی از اشکال چهارگانه خلق نوشتار اسات )مقادادی، 2893 :199)و تزوتاان تاودوروف از  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسممی واحد آستارا، ایران )نویسنده مسئول( ir.ac.astara-iau@khooshnodi.b  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسممی واحد آستارا، ایران com.yahoo@charvadeh_a  کارشناس ارشد آموزش و پرورش، ایران com.yahoo@firouzan8288.davod 29/2/93 :پذیرش تاریخ 29/9/92 :وصول تاریخ متنشناسی ادب فارسی )عل ی- پژوهشی( دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان دورۀ جدید، ش اره8( ،پیاپی19 )پاییز 2871 ،صص 211 -212 211 / متنشناسی ادب فارسی، سال پنجاه و یکم، دورۀ جدید، سال هفتم، ش ارۀ 8( ،پیاپی 19 )پاییز 2871


ادامه مطلب


نوع مطلب : دکتراحمدرضانظری چروده، 
برچسب ها : بهرام خوشنودی - احمدرضا نظری چروده   داود فیروزان، ساختار روایت در حکایتهای بهارستان جامی، بوطیقای ساختارگرای، تزوتان تودوروف،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 17 مرداد 1395
سروده ی درباره وطن را مدتی پیش با  سوالی درفیس بوک اینکه وطن چیست یا مفاهیم وطن را هریک ازدوستان بنویسند به صورت شعر "طرح کردم.بعضی ازدوستان نوشتند ومن هم به صورت بداهه گفتم ،سپس درهمان صفحه  اصلاح کردم.البته میدانیم که سروده های فراوانی برای وطن گفته اند مثل این شعر :"
   وطن یعنی سرای ترك با پارس / وطن یعنی خلیج تا ابد فارس
   ازعلیرضا شجاعپور که سروده ی با احساس وعاطفه قوی میباشد.
    گاه نیز ما مصادیق وطن ووطن دوستی راجای وطن به کارمیبریم.اما تاسف
اینجا بود که تنها دو یا سه نفر لایک کردند ویک نفر کامنت گذاشت.اما اگر از این خزعبلات
روزمره که  فیسبوک را پر کرده میبود  هزار نفر بازدید میکرد .جای افسوس است که وطن دوستی دیگر جلایی ندارد .مثلا اگر میگفتم همه کاربران یک عکس از خودشان بگذارند.عکسهای رمانتیک وغیر رمانتیک فراوان گذاشته میشد.
واین سروده من برای مصادیق وطن ووطن دوستی


وطن یعنی معلم چون گذشتی/ یگانه عاشقی درخودگذشتی
محمدباعلی درنام اوهست    /امین است ومحبت رام اوهست
وطن یعنی مصفا  و کریمی      /دویار عاشق وچون جان صمیمی
وطن یعنی جلیل، محمود عابد   /ودیگر ماهیار  آن مرد زاهد
وطن یعنی شفیعی رودکی طبع  /گرفته عالمی را شهرتش سبع
وطن یعنی سیامک گرعرب هست/ ولی تا تاروپودش برادب هست
مرا مهر عرب در دل بسی هست/مگرچون اوبه گیتا هم کسی هست؟
وطن یعنی بدایت تا نهایت   /ستایش از وطن بی حد وغایت
وطن یعنی بلند هدروچ تالش / که باشد مر مرا چون چار بالش
مرا با زادگاهم هست مستی /که کردآنجا پدر بدرود هستی
وطن یعنی نگاه مهربانی /   به خاک بومگاهت جاودانی
وطن یعنی همه غیرت همه درد/علی اصغر که عمری عاشقی کرد
حلب با اصل وفصلش کرده پیوند/که او ازشیرعرفان جان آکند
احمدرضانظری چروده
هدروچ مقلوب چروده ،زادگاهم  است.در سروده ای دیگر گفته ام هدروچ، مقلوب احساس من.
بیت 4.سبع عالم راگرفته یعنی هفت اقلیم را شهرتش فراگرفته است.
مستی یعنی غروروتفاخر
                                                                                                                                                                                           
نوع مطلب : دکترجلیل تجلیل، دکتر عباس ماهیار، دکتر محمود عابدی، دکتر سیامک عرب استاد فقید دانشگاه خوارزمی، دکتراحمدرضانظری چروده، دکتر مظاهر مصفا شاعر معاصر، زندگی علی اصغر حلبی، دکتر محمد علی گذشتی زبان و ادبیات فارسی، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، اشعار اجتماعی، اشعار حماسی، نمایش شعر، 
برچسب ها : وطن سروده ای ازاحمدرضانظری چروده، دکترگذشتی، دکترمصفا وبانو کریمی، دکترشفیعی کدکنی، دکترجلیل تجلیل، دکترمحمود عابدی، دکترعباس ماهیار،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 4 تیر 1395
نویسندگان: بهرام خوشنودی ، چروده احمدرضا نظری ، داود فیروزان


نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: تخصصی | دریافت: ۱۳۹۳/۲/۲۹ - پذیرش: ۱۳۹۴/۹/۳۰ - انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۶

چکیده:   

بهارستان جامی در میان آثاری که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، مقامی شامخ دارد. وجود نمود­های کلامی برجسته در روایت­های جامی، این ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکایت­های آن را با آرای ساختار­گرایانی چون تزوتان تودوروف در حوزۀ روایت بررسی کرد تا معلوم شود که آیا حکایت­های بهارستان ساختار روایی مناسبی دارند؟ و چه میزان از حکایت­های آن با آرای تودوروف مطابقت دارد؟

تودوروف برای روایت­ها سه نمود قایل است: نمود معنایی، نمود کلامی و نمود نحوی. بیشتر حکایت­های بهارستان، به سبب وجود پی­رفت سُست و ساختاری ضعیف، به گونه­ای است که تطبیق و بررسی سایر تئوری­های تحلیل متن ادبی در آنها، زیاد چشمگیر و قابل ملاحظه نیست. در حالی­که در حیطۀ نمود کلامی، خصوصاً چهار مولّفۀ: وجه، زمان، دید و لحن، به شکل معناداری با نظریّۀ تودوروف در حیطۀ روایت قابل تفسیر است.

برای مشاهده مقاله کامل ودانلود آن به لینک های زیر مراجعه فرمایید

دکتراحمدرضانظری چروده


واژه‌های کلیدی: روایت، ساختار‌گرایی، بوطیقا، تزوتان تودوروف، نمود کلامی،

نوع مطلب : دکتراحمدرضانظری چروده، مقالات فارسی، 
برچسب ها : روایت، ساختار‌گرایی، بوطیقا، تزوتان تودوروف، نمود کلامی، : بهرام خوشنودی، چروده احمدرضا نظری،
لینک های مرتبط : متن شناسی ادب فارسی (پژوهش های زبان و ادبیات فارسی سابق) علمی - پژوهشی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، XML بررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس بوطیقای ساختارگرای تزوتان تودوروف، [English Abstract] بهرام خوشنودی ، چروده احمدرضا نظری ، داود فیروزان،
          
جمعه 9 بهمن 1394
چ

سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)
دیروز
سید حاج فکری احمدی زاده(ملحق)
 
نازنینم ....تو 
بهترین شعری با قافیه ای
بی نظیر،
قوس و قدح شعر هایم ؛
ردیف چشمانت توست
استعاره ای در کار نیست
زیبایی را از شعاع لبانت می گیرم
.... و هرزگاه؛
ان را به داندن
می کنم باز ... بداهه 
پ.ن
آیا چشمات به نگاهم عادت کرده یا هنوز؟

دکتر بزرگوار شعر زیبایتان مرا یاد این بداهه خودم انداخت که امروز می خواستم باای عزیزی اهدا کنم که پشیمان شدم چه خوب مناسب شد اینجا قرارش بدهم و تشکری ویژه از شما نمایم بابت شعر زیبایتان مرحبا

رودهنوع مطلب : نمایش شعر، شعر نو، اشعار تغزلی، دکتراحمدرضانظری چروده، 
برچسب ها : سیدحاج فکری احمدی زاده، ملحق،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 2 بهمن 1394
هدروچ/
درگهواره دره ای زیبا/
خرامان/
به تماشا ایستاده است/

*
مقلوب احساس من ،هدروچ/
کبوتران پرواز را به خاطر بسپار/
که از دامان پرنوازشت/
به پرواز نشستند/
وتورا درخواب عمیق زمستانی/
رها کردند/

**
هدروچ تنها منم به بالین تو/
به پیشگاه پرغرورت/
به بدرقه پاییز بی کسی ات /
با جان آمده ام/
وزمستان بی برگی ات را/
به نظاره برخاستم/

***
خانه ات را /
آشیانه ات را/
به جاروب پاییز وزمستان/
حلاج روزگار /
روفته است/

****
واین منم به تمنای تو ایستاده /
وتورا با اشکهایم نوازش میکنم /
احمد چروده

نوع مطلب : شعر نو، نمایش شعر، دکتراحمدرضانظری چروده، 
برچسب ها : هدروچ/سروده ای ازاحمدرضانطری چروده،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 2 بهمن 1394
هفته ای که گذشت  ، هفته پژوهش بود .راستی درجامعه علمی ایران چند درصد از اساتید دانشگاه اهل پژوهش وتحقیق هستند دردانشگاه های کشور چند درصد از استادان به پژوهش گرایش بیشتری نسبت به تدریس نشان می دهند .آنگونه که معاون پژوهشی دانشگاه آزاد درسخنرانی اش دردانشگاه آزاد رشت می فرمودند ،تنها 15تا 20درصد ازجامعه کشور علاقه مند پژوهش وتحقیق هستند ومابقی به کار تدریس میپردازند ویا در کنار تدریس کارهای دیگر ی غیر از پژوهش وتحقیق انجام میدهند .درروز یکشنبه21 آذر ماه درسالن آمفی تئاتر دانشگاه رشت از پژوهشگران برتر تجلیل به عمل آمد .تمام پژوهشگران برتر دانشگاه های آزاد گیلان در این محل فراهم آمده بودند .پژوهشگران برتردانشگاه آزاد آستارا به ترتیب دکتر احمدرضانظری چروده پژوهشگر برتر علوم انسانی  ،دکتر اورنگ استقامت درعلوم دامی ودکترعلی واحدی درگروه کشاورزی
بودند . پژوهشگر برتر ادبیات دانشگاه آزاد رشت دکتر جهاندوست سبز علی پور انتخاب گردید.ازدیگر پژوهشگران نیز تجلیل  شد.دکتر چروده

نوع مطلب : پژوهشگر برتر، دکتراحمدرضانظری چروده، 
برچسب ها : تنها 15تا 20درصد ازجامعه کشور علاقه مند پژوهش وتحقیق هستند، پژوهشگر برتر علوم انسانی، دکتر اورنگ استقامت، دکتر جهاندوست سبز علی پور، دکترعلی واحدی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 28 آذر 1394
مشخصات فردی
نام:دکتراحمدرضا نظری چروده
جنسیت:مرد - متاهل
محل سکونت:ایران - استارا
درباره من:زومه دکتر احمدرضا نظری چروده
مشخصات فردی
نام: احمدرضا نظری چروده
تاریخ تولد: 18 خرداد
جنسیت: مرد - متاهل
محل سکونت: ایران - آستارا
درباره من: بنده هم اکنون عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا هستم. با درجه استادیاری از تاریخ 1/7/77 با استخدام دانشگاه آزاد اسلامی در آمده ام .زاده دهستان دیناچال از توابع پره سر تالش هستم تحصیلات ابتدایی وراهنمایی را دردیناچال گذراندم با دوسال مردودی دوم وپنجم ابتدایی اولین روزی که به مدرسه رفتم یکی از معلمان ما عینک زده بود وبه من گفت بیا جلو ومن از تر س فرار کردم ورفتم خونه دوم ابتدایی تو املا تجدید شدم موقع امتحان حتی اسم خودم را فراموش کردم عباس نژاد گفت بنویس صحرانورد وهیچ نمیدانستم اول نظری رشته راه وساختمان خوندم بعد از انقلاب اسلامی تغیر رشته دادم وادبیات خوندم .62 دیپلم گرفتم دبیرستان را در سه شهرستان خوندم انزلی . رضوانشهرو پره سر به سربازی رفتم و8 ماه در جبهه جنگ علیه صدامیان حرامی جنگیدم در سومار .64 از سربازی ترخیص شدم دوسه سالی خوب مطالعه کردم سرانجام بعداز کشاکش باکنکور در68 با رتبه 120 دررشته ادبیات دانشگاه تربیت معلم تهران خوارزمی کنونی پذیرفته شدم سال 72 بعد از فارغالتحصیلی به مناطق محروم رفتم در ایلام وشهر میمه زرین اباد ودوسال تدریس کردم در دبیرستانهای پسرانه ودخترانه میمه بهترین دوستان من در دبیرستان هم اکنون تحصیل کرده های دانشگاهی میمه ای هستند برای من ایمیل و مسج میفرستند ومن نیز بسیار دوسشان میدارم 75 فوق لیسانس و83 دکترا خوندم در سال 77فوق لیسانس گرفتم وپایان نامه من >بدیع وصورخیال در غزلیات سعدی استاد راهنما دکتر شعار ومشاور دکتر تجلیل بودند دکترا باعنوان جامعه شناسی غزل فارسی در قرن هفتم وهشتم بر محوریت حافظ استاد راهنما دکتر گذشتی و مشاوران دکترحلبی ودکتر رنجبر دفاع سال87 مقاله در دانشنامه با عنوان جامعه شناسی طنز حافظ چاپ شده در 88 / حدود 12 سال در اموزش وپرورش تدریس کردم واز سال 77 بعد از استعفا از دبیری وارد دانشگاه ازاد اسلامی استارا شدم . اکنون حدود 16 سال هیات علمی دانشگاه میبا شم در واحد های تالش /رشت پیام نور تالش تدریس کردم . درواحد خلخاال استاد راهنمایی چندین پایان نامه را برعهده داشتم وشاید 10 داوری پایان نامه. در واحد استارا 60 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد 70 داوری 50 مشاوره را عهده دار بودم درحدود 20 مقاله بین المللی دارم کتاب زیر چاپ متون نظم عربی شرح و ترجمه وتطبیق هم اکنون مدیر گروه ادبیات /کارشناسی وکارشناسی ارشد میباشم 4سال هم عضو شورای پزوهش دانشگاه بودم.
مشخصات تماس
ایمیل: a.nazari@iau-astara.ac.ir
شناسه Yahoo: A_charvadeh@yahoo.com
شناسه Gmail: Acharvadeh@gmail.com
تلفن: 09111833360
تحصیلات
سطح تحصیلات: دکتری
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
محل تحصیل: تهران
حرفه
شغل: استادیار دانشگاه
محل کار: آستارا دانشگاه ازاد اسلامی
مهارتها: راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
1-می از دیدگاه مولانا خانم فاطمه برنجی واحد خلخال

2-بررسی تطبیقی دوزخ وبرزخ وبهشت درکمدی الاهی دانته ومثنوی معنوی خانم رامونا نکوهمت تک استارا

3-باز تاب اندیشه هاوعقایدکلامی درغزلیات صایب تبریزی مجید جعفری سواد کوهی استارا

4-بررسی محتوایی غزل دهه هفتاد /مالکه تدریسی /استارا
5-بررسی تطبیقی غزل رهی معیری وتوللی بانگاهی به غزل سعدی /مریم احمدی/استارا

6-تحلیل محتوایی اشعارمذهبی بعداز انقلاب باتکیه بر شعر گرمارودی وصفارزاده وامین پور خانم وحیده صداقت پورحاجی یار/استارا


7-جامعه شناسی قصایدانوری/محمودکباری/استارا
8-بررسی ساختاری ومحتوایی مناظره درشعر پروینوتطبیق ان بامناظره درشعر آلفرددووینی شاعرفرانسوی/شهریارخدایی/استارا

9-زن"عشق ونگاه جنسیتی درشعرشاعران زن معاصرایران فروغ وسیمین ب/فریبرزکارگر/استارا

10-شرح وترجمه فرهنگ لغت عربی المکنز العربی المعاصر/علیرضایگانی/استارا.
11-تحلیل محتوایی وساختاری قصه هاوافسانه های ملل درحیطه ادبیات کودکان ونوجوانان(ایرانی.زاپنی.المانی.دانمارکی وفرانسوی)رباب سیفی سقزچی/استارا

12-بررسی عنصرشخصیت درداستان طوبی ومعنای شب/شیرزاد 
مسرورپیلمبرایی/استارا

13-بررسی مولفه های اجتماعی درداستانهای کوتاه جمال زاده/مرحمت سیفی نژاد/استارا
14-بررسی اجمالی مرثیه سرایی از محتشم تا شهریار/عسگربهدل/استارا


15-بررسی سیروسلوک ومنازل ان درمثنویهای عطار/نایله یاور پور/استارا


16-بررسی نظام فعل درزبان فارسی میانه براساس متن پهلوی ارداویراف نامه/مریم ضرغام زبان باستانی استارا

17-چهره صوفی درنثرونظم فارسی ا6و7و8/منیره مهری چروده/استارا18-مقایسه انسان کامل از دیدگاه سنایی در حدیقه .مولوی درمثنوی.ناصرخسرو دردیوان اشعار/لیلا کریم زاده /واحد خلخال


19-تقابل جسم وروح در مثنوی معنوی دفتر اول ودوم //سجاد موسوی پته حورسال 139220-بازتاب مسایل سیاسی واجتماعی دراشعار نادرپور/شهرزاد مصطفایی/استارا

21 بجلوه های می در غزلیات شمس /عبدالرضا یگانی نژاد خطبه سرا/استارا
22-جامعه شناسی اثار عبید زاکانی/بهزاد مسروری/استارا

23-بازتاب ایین زردشت دراندیشه سهروردی باتاکیدبرنوروظلمت /غلامرضا مصاحب چوبر/ باستانی استارا

24- بازتاب مسایل سیاسی در اشعار فرخی یزدی و../رامین نورایی طولا رود

25ابلیس در عرفان اسلامی وبازتاب ان دراثار عطار/کامران شایگان/استارا

26-جامعه شناسی اشعار بهار/مهری صدیقی/استارا

27-بررسی وتحلیل حس جنگ ستیزی دراشعارنزارقبانی وقیصرامین پور/النازواعظ زادگان/استارا

28- مقایسه انسان کامل نسفی و مطهری و../جواد بیرامی/استارا


29-بازتاب نیایش وستایش معبوددرمثنویهای عطار علی قلی زاده/استارا

30-بهار ملک شعرا.مداح یا منتقد/بهروز رحیمیان/استارا


31پیری وجوانی در اثار سعدی/حبیب الله عنایتی/استارا


32رنج وگنج دراثارسعدی/سیده ام البنین عسگری/استارا

33-بررسی ساختار اسم درزبان فارسی میانه باتکیه بر بندهشن.مینوی خردوکارنامه اردشیربابکان/رویارمضانیان/زبان باستانی استارا

34مقایسه شعر فروغ از نظر ساختارومحتوایی باشعر پروین/گلزارکوهستانی خوشحال/استارا

35-بررسی اداب ورسوم وسنن درشاهنامه باتکیه بردوره پهلوانی/کاظم حیدری حویق/استارا

36-تاثیر کارگروهی بردرک یادگیری دستورزبان فارسی دانش اموزان دبیرستان/خانم پروین طاهری/استارا

37-اندیشه وجود منجی درادیان الهی وغیرالهی وبازتاب ان درشعرفارسی تادوره بازگشت/خانم لیلا مقدم/استارا

38-بازتاب نابرابری های اجتماعی در آثار دهخدا//خانم فاطمه حاجی زاده تابستان 94//آستارا
39-وطن دوستی در اشعاراخوان ثالث وملک الشعرای بهار //میترا پور عینی تابستان 94//استارا
40-بازتاب اندیشه های مقا ومتدر اشعار نادر پور و سیمین بهبهانی//ودود فهیم زاد 94//استارا
41بازتاب مرگ وزندگی درکلیات اشعار محمد حسین شهریار//جابر بی ملال تابستان 94//استارا
42-بررسی اخلاق اجتماعی دراشعار محمد حسین شهریار//فرشته دلشادی تابستان 94//استارا
43-بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس//فرید حائزتابستان 94//استارا

44-بازتاب عقل وعشق دراشعار حافظ وشاه نعمت الله ولی//منیژه آصفی تابستان 94//استارا
45-مقام ومنزلت زن ازمنظر ایرج میرزا ،شهریاروبهار//سوین سیف اللهی فخر تابستان 94//استارا
46-بازتاب مسایل دینی درمخزن الاسرارنظامی گنجوی//مجسن قربانی آهکلانی تابستان 94//استارا
47-بررسی تطبیقی مبانی اعتقادی در مخزن الاسرار نظامی وتحفه الاحرار جامی//سیدرضا قوامی ماسوله

مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد
1-تحلیل عنصر روایت درداستانهای کوتاه هدایت/خانم حدیث خندانی/استارا

2-بررسی عنصر شخصیت درداستانهای مثنوی دفتر1و2/فریما شیرچی/استارا

3-بازتاب شاعرانه مفهوم مرگ در شعر معاصر ایران/نیما.اخوان.فروغ.سپهری.شاملو/خانم زهرا کواکبیان

4-بررسی عناصر داستان درداستانهای اسماعیل فصیح/خانم پرستو سرمدی/استارا
5-بررسی عناصر داستان در هفت اورنگ جامی/خانم مرضیه فانی اخلاق/استارا
6-تاثیر عرفان هندی وایرانی برعرفان اسلامی باتکیه برمتون غنایی منظوم فارسی/سعید نوایی/استارا
7-عنصر گفتگو در داستانهای کوتاه بهرام صادقی/غلامرضا فرخی نیا/استارا

8-اعلام جغرافیایی تاریخ بیهقی وبازتاب ان در نظم ونثر فارسی/خانم معصومه رحمانیان جوکندان/استارا

9-بازتاب اموزه های اخلاقی در کیمیای سعادت غزالی/وحید افشین/ استارا

10-داود فیروزان/بررسی ساختار روایت درحکایتهای بهارستان جامی براساس بوطیقای ساختارگرای تزوتان تودروف/راهنما دکتر بهرام خوشنودی /مشاور دکتراحمدرضانظذی چروده/استارا 1392

11-شهرام پروایی /داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد
داوری پایان نامه های ارشد واحد استارا 60 پایان نامه
واحد خلخال/10 پایان نامه تا تاریخ30/11/1393


کارهای اجرایی

1-از سال 90تا پایان 93 عضو شورای پژوهش وفناوری دانشگاه استارا

2-عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه ادبیات فارسی از سال 88تا حال

3-عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه زبانهای باستانی از سال 92 تا به حال

4- مدیر گروه زبان وادبیات فارسی وباستانی گروههای روانشناسی زبان انگلیسی واموزش ابتدایی کارشناسی و.کارشناسی ارشد

lمقالات سیمینارها وسخنرانی ها در مجامع علمی

1-جامعه شناسی طنز حافظ /دانشنامه .علوم وتحقیقات وفناوری/سال 1388 .علمی وپژوهشی

2-زبان تالشی درفارسی کهن /دکتر احمدرضا نظری/پژوهش های اذبی.تهران مرکز /علمی و پژوهشی 1386

3- the sociology of praising and criticizing poems in bahar"s divan
dr.ahmad reza nazari charvadeh/mehri seddighi khosrow jalili
زورنال خارجی2013available onlaine at www.irjabs.com
:1583-1585{issn 2251-838xvol.6{11جامعه شناسی اشعار ملک الشعرای بهار

4-
Molana and spiritual wine /dr ahmad reza nazari charvadeh/dr shad manaman/fatemeh berenji /www.ijmhs journal.com
مولانا وشراب عرفانی
علایق
علایق: 5-زبان تالشی نگهبان یادگارهای کهن /سخنرانی در اولین همایش بین المللی
دردانشگاه گیلان/چاپ درکتاب همایش به همت دکتر محرم رضایتی کیشه خاله /سال 82-83
6-اعلام جغرافیایی تاریخ بیهقی/دکتر احمدرضا نظری چروده/صفاشفیقی عنبران/همایش ملی جغرافیادردانشگاه استارا

7- سبک وقوع در سبک خراسانی /اولین همایش منطقه ای دراستارا

8-the stady of grief in the poetry of forugh farrokhzad/دکتر احمد رضا نظری چروده/ناهیده نعمتی/دکتر بهرام خوشنودی/ چاپ درژورنال بین المللیmanagement and humanity sciences/2014/issn2322-424x
9-صبروتوکل درمثنوی مولانا /مقاله خارجی/خانم ناهید میزانگیر دکتر احمد رضانظری چروده
10جلوه های می ذرغزلیات شمس مولانا//دکتر احمدرضانظری چروده//چاپ دردهمین همایش انجمن ترویج دانشگاه محقق اردبیلی تابستان 1394

11-بازتاب چهره ساقیدر کلیات شمس//دکتر احمدرضانظری چروده//فرید حائز// چاپ دردهمین همایش انجمن ترویج دانشگاه محقق اردبیلی تابستان 1394

12-بازتاب چهره ابلیس در مثنویهای عطار نیشابوری //دکتر احمد رضانظری چروده/دکتربهرام خوشنودی/کامران شایگان //پذیرش ذر مجله عرفان زنجان 1394
13-بازتاب نیایش وستایش معبود در مثنویهای عطار//دکتراحمدرضانظری چروده//دکتر بیژن ظهیری ناو/علی قلی زاده//پذیرش چاپ درمجله عرفان زنجان 1394
14-

کتابهای مورد علاقه: به ا دبیات عرب وتاریخ ایران ومتون گرانسنگ ادبیات ایران بسیار علاقه دارم عرفان ایرانی واسلامی رامیستایم
موسیقی مورد علاقه: سنتی واصولا من از موسیقی جذاب وسنگین از هر نوع که باشد خوشم میاد
ورزشهای مورد علاقه: والیبال
+ نوشته شده توسط دکتر احمدرضا نظری چروده در شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 0:14 | نظر بدهید

نوع مطلب : دکتراحمدرضانظری چروده، بیوگزافی اساتید دانشگاه، مقالات فارسی، 
برچسب ها : رزومه دکتر احمدرضا نظری چروده، استادیار دانشگاه محل کار: آستارا دانشگاه ازاد اسلامی، پره سر تالش، عضو هیئت علمی تمام وقت،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 8 مهر 1394

موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ادبیات ایران وگیلان وتالش
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات