(تنگه)

نفتکش ها

ناوهای جنگی

قایق های تندرو

دزدهای دریایی

نمی دانم چرا راهنمای تور

اصرار دارد

که به آب های آزاد رسیده ایم