درباره محمد غلامرضایی

محمدغلامرضایی نیز از آن دسته استادان نمونه ادبیات فارسی است كه با وسواس و دقت علمی در انتخاب موضوع, كتاب های مؤثر و مفیدی را در اختیار دانشجویان قرار داده است او با بازآفرینی و تئوریك ساختن مباحث مهم از قبیل ۳۰ قصیده خاقانی, سبك شناسی نثر و توانسته است مفاهیم كلیدی ادبیات فارسی را تشریح و تبیین كند و این مهم از عهده او ساخته است

محمدغلامرضایی

▪ متولد: ۱۳۳۱ خور بیابانك (استان اصفهان)

▪ دیپلم: ادبی ۱۳۴۹ یزد

▪ كارشناسی زبان و ادبیات فارسی ۱۳۵۳ تهران دانشگاه تربیت معلم

▪ كارشناسی ارشد زبان ادبیات فارسی ۱۳۵۵ تهران پژوهشكده فرهنگ ایران

▪ دكترای زبان و ادبیات فارسی ۱۳۵۹ تهران دانشگاه تهران

▪