نازنوروز مهرگانی
اعتلای زبان وادبیات میهن عزیزم وپاسداشت بزرگان ادبی وعلمی این مملکت ،نیز همه پژوهشگران ادبیات در ایران و دنیا
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


این وبلاگ ازهمه کسانی که درعرصه ادبیات کشور فعال وصاحب نظر میباشند استقبال می کند ،همچنانکه به سالکان مبتدی این حوزه با احترام می نگرد و درخواست آنان را اجابت می نماید .گیلان پژوهان ومخصوصا تالش پژوهان وگویشوران تالشی در وبلاگ من سهم عمده ای دارند واین وبلاگ پژوهشهای آنان را ارج می گذاردوسعی درمعرفی آنان دارد.موسیقی سنتی نیز میتواند در حوزه کار ما باشد .صاحب این وبلاگ به صورت مستقیم وغیر مستقیم با دانشجویان زبان وادبیات فار سی وسایر رشته ها در ارتباط است و بدین جهت بعضی از پست ها رابه درخواست آنان دروبلاگ می آورم .به همین مناسبت سطح علمی مطالب میتواند نوسان داشته باشد.گاه به شکل تخصصی وگاه به صورت عام وهمه فهم. توفیق روز افزون برای همه .

مدیر وبلاگ :دکتراحمدرضا نظری چروده
مطالب اخیر
نظرسنجی
به کدامیک از موضوعات زیر بیشتر علاقه مند هستید؟
بررسی تطبیقی آموزههای دینی در اشعار پروین اعتصامی و سپیده کاشانی
احمدرضا نظری چروده، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
Acharvadeh@gmail.com
حسن اسدزاده خانقاه، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
hasan.asadzadeh@yahoo.com
چکیده
با گسترش روزافزون علم و تکنولوژی، انسان امروز، بیش از هر زمان دیگر خود را نیازمند بازگشت به معنویت می داندد .
به دیگر بیان رشد چشمگیر صنعت و تکنولوژی با تمام مزایایی که داشته، نتوانسته است جایگزینی مناسب برای پرکردن
خلأهای ناشی از فقدان معنویت در زندگی بشر گردد که نتیجهی آن، بازگشدت ناخودآگداه جوامدش بشدر ی بده د ید ن و
ارزش های اخلاقی است. در این میان نقش ادبیات به عنوان بخشی مهم از فرهند هدر جامعده، در گسدترش و تدرو یج
آموزههای دینی و اخلاقی انکارناپذیر است، به طوری که با بررسی ادبیات هر دوره می توان سیر تحول فکری و فرهنگی
آن جامعه را نیز مورد ارزیابی قرار داد. براین اساس، مقالهی حاضر با روش توصیفی تحلیلی، اشعار دو بانوی شاعر و -
ادیب ایران یعنی پروین اعتصامی) 0321 0231 ش( و سپیده کاشانی) 0230 0201 ش( را مورد تحلیل و ارزید ابی قدرار - -
داده و به این نتیجه رسیده است که هردو شاعر به عنوان زنان مسلمان، آموزه های دینی را بده طدور گسدترده در اشدعار
خود به کار بردهاند و مخاطبان خود را به پیروی از مضامین اخلاقی دعوت نمودهاند.
واژگان کلیدی: آموزههای دینی ، پروین اعتصامی، سپیده کاشانی، شعر.

بررسی تطبیقی مرگ و زندگی در آثار سهراب سپهری و کریشنا مورتی
احمدرضا نظری چروده؛ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد آستارا
Acharvadeh@gmail.com
تلا صالحی مقدم؛ دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی آستارا
Tellasalehimoghadam@yahoo.com
.

بررسی تطبیقی مرگ و زندگی در آثار سهراب سپهری و کریشنا مورتی
احمدرضا نظری چروده؛ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد آستارا
Acharvadeh@gmail.com
تلا صالحی مقدم؛ دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی آستارا
Tellasalehimoghadam@yahoo.com
چکیده
هنگام آفرینش انسان، به همراه او دو پدیده نیز متولد شدند: مرگ و زندگی. از دیرباز انسان ها به این دو پدیده، نظرگااهی
خاص ابراز داشته اند و همیشه برایشان قابل تامل بوده و درباره چستی و ماهیت ایان دو باا ییادیگر باه بحاد و یاد مای
پرداختهاند. از این بین دیدگاههایی دینیای که حو این دو پدیده به ویود آمد، ییی نگرش عرفا و متصوفه به ایان دو پدیاده
است. اینان کسانی بودند که به تبیین ماهیت این دو پدیده پرداختند و به مارگ و زنادگی نگااهی یار از نگااه هاای متااار
داشتند. از دید آنان مرگ، تولد دوباره است و زندگی، تمرین و آمادگی برای مرگ. از یمله کسانی که در دوره مااصار چناین
دیدگاه و نظری نسبت به مرگ و زندگی ارائه دادند سهراب سپهری و ییدوکریشنامورتی هستند. در پاووهش حاضار پاز از
اشاره مختصری به زندگی آن دو، به تبین زندگی و مرگ و مفهوم شناسی آن پرداخته شده است و سپز به بررسی بازتااب
و تطبیق این دو پدیده در آراء و آثار ایشان قلم رانده است.
واژگان کلیدی: اگزیستانسیالیسم،سارتر،مولوی،فلسفه،عرفان،انسان.
.
مقدمه
ییی از فرقی که باد از ظهور اسلام پیروان زیادی به خود دیده است ، عرفان و تصو است که پابهپای دیان اسالام
تا به امروز ادامه یافته است. سیر گسترش و پیشرفت عرفان و تصو در دوره اسلامی ، مهم است از این یهت کاه
نه تنها به عنوان یک فرقه شناخته میشود بلیه تبدیل به یک ایدئولوژی نیز گشت است و این ایدئولوژی باد از قارن
پنجم در شار شاعرانی چون سنایی، عطار، مولانا، حافظ گرفته تا به امروز، به دو صاورت پیادا و پنهاان نماود یافتاه
است.
مسئله مرگ و زندگی دو امر بسیار مهمی است که انسان از بدو تولد تا زمان مرگ باا آن روبروسات و انساان خاواه
ناخواه با آن در ارتباط است. این ارتباط خودآگاه یا ناخودآگاه با این دو مسئله تا حدودی باعد شاگفتی و از ررفای
د د ه او گشته است. در این بین از مرگ حر های بسیاری گفته اند و نظریات فراوانی داده اناد اماا آن اه ساب
تسهیل این مسئله می شود نگاه عرفا و تصو به این اندیشه است. آنها مرگ نه به مانای فنا ، بلیه عین بقا می دانند
و می گویند مرگ، زندگی دوباره است، مرگ ، بقاء بالله است . این نوع نگرش را می توان مرگ ستایی عارفاناه هام
نامید که دیدگاه همه صوفیان و عارفانی است که به امید وصا به محبوب واقای، باه اساتقبا مارگ مای شاتابند و
) 641 : دیدار یار را برای همیشه پیش چشم دارند. )یباره ناصرو و کوهنورد، 6931
توییه مرگ به عام اصلی بدی و نابدوی و فنا یا به عامل انتقا به عالمی فراخ تر و ادامهۀ حیاات باه گوناه ای دیگار
مسئله ماناداری را با گونههای مختلفی از توییهات موایه میکند. بدیهی است ربق تلقی بسیاری که مرگ را فناا و
نیستی می پندارند وحشت از اتمام حیات سنگین خود را بر زندگی انداخته ، ماناداری را باه چاالش مای کشاد. اگار
مرگ بدین مانا تفسیر شود، حتما گریز از آن ربیای است و در بهترین حالات زندگی، اندیشاۀ مارگ شاهد لا ت و
لحظات را در کام او تلخ خواهد کرد. اما از ررفی دیگر افرادی هستند که مرگ را پایان حیات تلقی نمیکنند ولی باه
2 / نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی - بیرجند اسفند 6931
سب اعما بد خود از مرگ در هراسند. اما اگر ایمان راسخی داشته باشند این امر برایشان آساان خواهاد باود و از
) 651 : میزان هراس از مرگ کاهش خواهد یافت. )قائمی
نوع مطلب : مقالات فارسی، همایش ها، دکتراحمدرضانظری چروده، پروین اعتصامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 13 خرداد 1397
چهارشنبه 3 مرداد 1397 ساعت 16 و 00 دقیقه و 55 ثانیه
سلام دکتر
افتخارات شما افتخار ایران و ایرانیان است، خصوصا اینکه در زمینه هنر و ادب فارسی هستند
زنده و پایدار باشی

موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ادبیات ایران وگیلان وتالش
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic