تبلیغات
نازنوروز مهرگانی - دکتر شهرام نباتی
نازنوروز مهرگانی
اعتلای زبان وادبیات میهن عزیزم وپاسداشت بزرگان ادبی وعلمی این مملکت ،نیز همه پژوهشگران ادبیات در ایران و دنیا
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


این وبلاگ ازهمه کسانی که درعرصه ادبیات کشور فعال وصاحب نظر میباشند استقبال می کند ،همچنانکه به سالکان مبتدی این حوزه با احترام می نگرد و درخواست آنان را اجابت می نماید .گیلان پژوهان ومخصوصا تالش پژوهان وگویشوران تالشی در وبلاگ من سهم عمده ای دارند واین وبلاگ پژوهشهای آنان را ارج می گذاردوسعی درمعرفی آنان دارد.موسیقی سنتی نیز میتواند در حوزه کار ما باشد .صاحب این وبلاگ به صورت مستقیم وغیر مستقیم با دانشجویان زبان وادبیات فار سی وسایر رشته ها در ارتباط است و بدین جهت بعضی از پست ها رابه درخواست آنان دروبلاگ می آورم .به همین مناسبت سطح علمی مطالب میتواند نوسان داشته باشد.گاه به شکل تخصصی وگاه به صورت عام وهمه فهم. توفیق روز افزون برای همه .

مدیر وبلاگ :دکتراحمدرضا نظری چروده
مطالب اخیر
نظرسنجی
به کدامیک از موضوعات زیر بیشتر علاقه مند هستید؟
دکتر شهرام نباتی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه زبان و ادبیات روسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر شهرام نباتی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

گروه زبان و ادبیات روسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


15تیرماه سال 1357در شهرستان رضوانشهر استان گیلان متولد شدم. پس از پایان دوره دبیرستان، در سال 1377 در دانشگاه تهران در رشته زبان روسی پذیرفته شدم.در سال 1381 بنده دوره کارشناسی را با معدل 18/80 به اتمام رساندم.در سال 1386 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شدم.در سال 1388 موفق به اتمام دوره کارشناسی ارشد با معدل 17/87 شدم. در سال 1390 با استفاده از سهمیه بورسیه خارج وزارت علوم، تحقیقات وفناروری وارد دوره دکتری زبانشناسی مقابله ای - مقایسه ای دانشگاه دولتی زبانشناسی مینسک در کشور بلاروس شدم و در شهریور ماه سال 1394 تحصیلات خود را به پایان رساندم.بنده از سال 1382 تا 1390 در سازمان هوا فضا و دیگر ارگانهای دولتی و غیر دولتی فعالیت داشته ام.

 

وضعیت تاهل : متاهل دارای یک فرزند دختر

 دیپلم : علوم تجربی، گیلان، 1375

کارشناسی : زبان روسی از دانشگاه تهران (درجه ممتاز)،1377-1381

کارشناسی ارشد : آموزش زبان روسی از دانشگاه تربیت مدرس (درجه ممتاز)، 1386-  1388

دکتری تخصصی : زبانشناسی مقابله ای - مقایسه ای از دانشگاه دولتی زبانشناسی مینسک در کشور بلاروس (درجه ممتاز)، 1390-1394

 1. مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی خارج از کشور

1Набати Ш. Семантика русских базовых непереходных глаголов движения в сопоставлении с персидскими коррелятами / Ш. Набати // Вест. МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2013. – № 5 (66). –С. 27–40.
 2Набати Ш. Семантика русских базовых переходных глаголов движения в сопоставлении с их персидскими коррелятами. / Ш. Набати // Вест. МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2014. – № 2 (69). – С. 42–50.
3Набати Ш. Персидские корреляты русских глаголов перемещения / Ш. Набати // Вест. ПГУ. Серия А, Гуманитарные науки. –2015. –№ 10. –С. 117–122

.4Набати Ш. Сопоставительный анализ семантики русских и персидских непереходных глаголов, обозначающих перемещение субъекта независимо от среды / Ш. Набати // Вест. МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2016. – № 1 (80). –С. 32–44

 

2. مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های بین المللی  خارج از کشور

1Набати, Ш. Способы выражения семантики русских глаголов с приставкой при- в персидском языке / Ш. Набати // Язык – Когниция – Социум : тезисы докл. Междунар. науч. конф., Минск, 12–13 ноября 2012 г. / редкол. : З.А. Харитончик (отв. ред.) [и др. ]. – Минск : МГЛУ, 2012. – С. 269.

2Набати, Ш. Система приставочных глаголов движения с приставкой при- в русском языке в сопоставлении с персидским языком / Ш. Набати // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, Минск, 24–25 апр. 2013 г.: в 5 ч. / отв. ред. Н. П. Баранова. – Минск: МГЛУ, 2013. – Ч. 2. – С.46–48

 3Набати, Ш. Особенности вербализации движения в русском и персидском языках (на материале русских базовых непереходных глаголов движения) / Ш. Набати // Контрастивные исследования языков и культур : материалы I Международной научной конференции, Минск, 29–30 октября 2013 г. / отв. ред. Т. П. Карпилович. – Минск : МГЛУ, 2014. – С. 152–155.
 4Набати, Ш. Особенности вербализации перемещения в русском и персидском языках (на материале русских базовых непереходных и переходных глаголов перемещения) / Ш. Набати // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, Минск, 13–14 мая 2014 г. : в 5 ч. / отв. ред. Н.П. Баранова. – Минск : МГЛУ, 2014. – Ч. 2. – С. 17–20.
5Набати, Ш. К вопросу о характере перемещения у русских глаголов перемещения / Ш. Набати // Русский язык: система и функционирование (к 75-летию филологического факультета БГУ) : сб. материалов VI Междунар. науч. конф. , Минск, 28–29 октября 2014 г. : в 2 ч. / редкол. : И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. БГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 157–162.
 6Набати Ш. Семантические признаки глаголов перемещения в русском языке / Ш. Набати // Контрастивные исследования и прикладная лингвистика : материалы Международной научной конференции, Минск, 29–30 октября 2014 г. : в 2 ч. / отв.ред. : А. В. Зубов, Т. П. Карпилович. – Минск : МГЛУ, 2015. – Ч. 1. – С. 137–142.

.7Набати Ш. Словообразовательная семантика глаголов с приставкой при- / Ш. Набати // Национально-культурный компонент в тексте и языке: материалы V Международной юбилейной научной конференции, посвященной памяти доктора филологических наук, профессора С.М. Прохоровой, Минск, 6–7 декабря 2012 г. : В 2 ч / редкол.: О.А. Полетаева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2013. – Ч.1. – С. 114–118.
 8Набати, Ш. Характер перемещаемого объекта у бесприставочных переходных глаголов перемещения в сопоставлении с их персидскими коррелятами/ Ш. Набати // Семантика и прагматика языковых единиц : тезисы докл. Междунар. науч. конф., Минск, 11–12мая 2015 г. / редкол. : А.М. Горлатов (отв. ред.) [и др. ]. – Минск : МГЛУ, 2015. – С. 171–172

 

3. مقالات و چکیده مقالات ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای ملی و بین المللی داخل کشور

1. صدیقه کاظم نزاد، شهرام نباتی .مقایسه پیشوندها در گویش گیلکی و زبان روسی. همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی کرانه جنوبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، 1395

2. شهرام نباتی، هادی بهارلو. دوستان دروغین مترجمان. همایش ملی نقش زبان و فرهنگ در چشم انداز توسعه روابط ایران و روسیه، دانشگاه گیلان، 1390بررسی و ترجمه متون ورزشی و اجتماعی 1(2واحد)

کاربرد افعال پیشونددار(2واحد)

مهارت خواندن (2واحد)

بررسی و ترجمه متون سیاسی نظامی 1(2واحد)

مهارت ترجمه شفاهی 2(2واحد)

مبانی واژه سازی فعلی با پیشوند (2 واحد)

مکاتبات و اسناد 1 (2 واحد)

پروژه (2 واحد)94-2
روز/ساعت 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 16 - 18 18 - 20
شنبه بررسی و ترجمه متون ورزشی و اجتماعی (1) کاربرد افعال پیشوند دار پاسخ به دانشجو - - -
یکشنبه مهارت خواندن بررسی و ترجمه متون سیاسی و نظامی (1) مهارت ترجمه شفاهی 2 پروژه - -
دوشنبه پاسخ به دانشجو پاسخ به دانشجو مبانی واژه سازی فعلی با پیشوند مکاتبات و اسناد (1) - -
سه شنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق - -
چهارشنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق - -


CV [ دانلود ]


تماس با ما دکتر شهرام نباتی
shnabati@guilan.ac.ir
01316690274-8 4486داخلی
رشت، بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین) دانشگاه گیلان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان روسی، اتاق 313
Email: shnabati@guilan.ac.ir   ورود به سیستم
نوع مطلب : بیوگرافی اساتید دانشگاه، 
برچسب ها : دکتر شهرام نباتی،
لینک های مرتبط : دکترشهرام نباتی،
          
پنجشنبه 20 خرداد 1395
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 18 و 29 دقیقه و 17 ثانیه

You reported this exceptionally well.
buy generic levitra levitra 10 mg prezzo cheap 20mg levitra levitra 10 mg prezzo vardenafil 20mg buy levitra 20 mg buy generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo cheap 20mg levitra vardenafil
یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 06 و 25 دقیقه و 03 ثانیه

You made your position very clearly..
buying cialis on internet cialis professional from usa best generic drugs cialis generic cialis in vietnam wow cialis 20 cipla cialis online cialis prezzo di mercato generic cialis in vietnam click here to buy cialis cialis generique
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 05 و 28 دقیقه و 08 ثانیه

Whoa tons of great info.
cialis for bph where cheapest cialis cialis online deutschland viagra cialis levitra cialis online nederland tadalafil 20mg we use it cialis online store pastillas cialis y alcoho cheap cialis cialis generika in deutschland kaufen
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 21 و 24 دقیقه و 55 ثانیه

Great data. Kudos.
cialis online fast cialis online where do you buy cialis estudios de cialis genricos cialis flussig viagra vs cialis how to buy cialis online usa viagra vs cialis walgreens price for cialis cialis dosage amounts
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 07 و 32 دقیقه و 27 ثانیه

Wonderful info. Kudos!
only here cialis pills cialis uk rx cialis para comprar cialis manufacturer coupon does cialis cause gout cialis online deutschland we like it safe cheap cialis cialis efficacit cialis cipla best buy cialis qualitat
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 23 و 26 دقیقه و 25 ثانیه

Truly many of fantastic information.
discount canadian pharmacies best canadian mail order pharmacies canadian online pharmacies reviews canadianpharmacyusa24h canada medication canadian pharmaceuticals for usa sales canadian pharmacy king online canadian pharmacies buy viagra 25mg buy viagra now
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 06 و 07 دقیقه و 45 ثانیه

Well spoken really! .
best site to buy viagra buy viagra buy viagra cvs buy cheap viagra pills online how to get viagra how to get a viagra prescription rx pharmacy viagra buy viagra using paypal buy viagra tesco where can u buy viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 22 و 18 دقیقه و 55 ثانیه

You said it effectively!
cialis 20 mg cut in half generic cialis at the pharmacy tadalafilo cialis usa cost cialis online napol buy cialis cheap 10 mg warnings for cialis click now cialis from canada cialis preise schweiz cialis prezzo di mercato
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 04 و 20 دقیقه و 28 ثانیه

You definitely made your point!
buy generic viagra online viagra pharmacy viagra pills where do you buy viagra pharmacy viagra prices where to buy generic viagra online buying real viagra online how to buy viagra online without prescription viagra online purchase buy viagra without prescription online
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 17 و 11 دقیقه و 08 ثانیه

Thank you. Wonderful stuff.
cialis 20 mg effectiveness generic low dose cialis cialis 50 mg soft tab chinese cialis 50 mg generic cialis at the pharmacy 5 mg cialis coupon printable cialis 10mg prix pharmaci cialis 20mg cialis 20 mg cut in half ou acheter du cialis pas cher
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 20 و 56 دقیقه و 37 ثانیه

Nicely voiced indeed. !
cialis price in bangalore buy cheap cialis in uk cialis with 2 days delivery comprar cialis navarr cialis pills in singapore click here to buy cialis cialis baratos compran uk cialis patent expiration cialis coupon cialis 20 mg best price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 09 و 18 دقیقه و 22 ثانیه

Truly quite a lot of great material.
buy viagra cheap online viagra buy viagra buy internet viagra where to buy generic viagra online buying viagra ireland where can i buy the cheapest viagra buy cheapest viagra online buy herbal viagra online where to buy viagra without prescription viagra online pharmacy viagra
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 00 و 55 دقیقه و 56 ثانیه

You have made the point.
cialis dosage recommendations bulk cialis buy cialis sample pack usa cialis online the best choice cialis woman venta de cialis canada prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online cialis generico lilly cialis preise schweiz
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 04 و 52 دقیقه و 55 ثانیه

Thanks a lot! I enjoy this!
where do you buy cialis cialis online holland prices for cialis 50mg cialis 5 mg effetti collateral canadian cialis cialis herbs prescription doctor cialis cialis kaufen bankberweisung tadalafil 10 mg rezeptfrei cialis apotheke
دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 23 و 14 دقیقه و 28 ثانیه
Thank you, I have recently been looking for information approximately this subject for a while and yours
is the greatest I have found out so far. However, what about the bottom line?
Are you sure concerning the source?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ادبیات ایران وگیلان وتالش