نازنوروز مهرگانی
اعتلای زبان وادبیات میهن عزیزم وپاسداشت بزرگان ادبی وعلمی این مملکت ،نیز همه پژوهشگران ادبیات در ایران و دنیا
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


این وبلاگ ازهمه کسانی که درعرصه ادبیات کشور فعال وصاحب نظر میباشند استقبال می کند ،همچنانکه به سالکان مبتدی این حوزه با احترام می نگرد و درخواست آنان را اجابت می نماید .گیلان پژوهان ومخصوصا تالش پژوهان وگویشوران تالشی در وبلاگ من سهم عمده ای دارند واین وبلاگ پژوهشهای آنان را ارج می گذاردوسعی درمعرفی آنان دارد.موسیقی سنتی نیز میتواند در حوزه کار ما باشد .صاحب این وبلاگ به صورت مستقیم وغیر مستقیم با دانشجویان زبان وادبیات فار سی وسایر رشته ها در ارتباط است و بدین جهت بعضی از پست ها رابه درخواست آنان دروبلاگ می آورم .به همین مناسبت سطح علمی مطالب میتواند نوسان داشته باشد.گاه به شکل تخصصی وگاه به صورت عام وهمه فهم. توفیق روز افزون برای همه .

مدیر وبلاگ :دکتراحمدرضا نظری چروده
مطالب اخیر
نظرسنجی
به کدامیک از موضوعات زیر بیشتر علاقه مند هستید؟
الف- مقالات علمی و پژوهشی:

1- بررسی مآخذ برخی از اشعار رساله قشیریه: مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال35، شماره 3و4، 1381

2- چند نكته دستوری در گویش تالشی: مجله گویش شناسى(ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره اول، جلد اول، 1382

3- فعلهای مركب ضمیری در زبان فارسی: مجله ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال37، شماره 1، 1383

4- ارگتیو در گویش تالشی: مجله زبان شناسی، سال بیستم، شماره اول، بهار و تابستان، 1384

5- تأملی دیگر در فهلویات شیخ صفی الدین اردبیلی: مجله گویش شناسی(ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره دوم، شماره چهارم، 1384

6- مصدر و ساختمان آن در گویش تالشی: مجله گویش شناسی(ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره سوم، شماره پنجم، 1385

7- ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال (با همكاری جهاندوست سبزعلی پور): مجله ادب پژوهی، شماره اول، دانشگاه گیلان، 1386

8- ساخت فعل در تالشی مركزی (پره سری): مجله زبان شناسی، سال بیست ودوم، شماره اول، دوره جدید، بهار و تابستان، 1388

9- بررسی ساختمان فعلهای ساده در آثار منثور فارسی: مجله دستور(ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره چهارم، اسفند 1387 

10- واژه شناسی اجتماعی گویش گیلکی (با همکاری رضا چراغی): مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال41، شمارة 2، سال1387

11- ریشه و ماده فعل در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی (با همكاری جهاندوست سبزعلی پور): مجله ادب پژوهی، شمارة 6، سال 1387

12- فعلهای پیشوندی در آثار منثور فارسی: مجله دستور (ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره پنجم، اسفند 1388

13- گروه اسمی در گویش تالشی مرکزی: مجله زبان و زبانشناسی، شماره هشتم، 1388

14- تأثیر ویژگیهای آوایی زبان فارسی بر موسیقی آوازی (با همکاری علیرضا محمدی کله سر): مجلة هنرهای زیبا، شمارة سی و هشتم، پاییز 1388

15- نمودهای اجتماعی و مردم شناختی در گویش تالشی (با همكاری دكتر فیروز فاضلی و مریم یوسفی): مجله گویش شناسی(ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره پنجم، شماره هفتم، 1387

16- فعل مجهول در زبانها و گویشهای ایرانی (با همکاری مجید جلاله وند آلکامی): فصلنامة ادب پژوهی، شمارة شانزدهم، تابستان 1390

17- نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامة فردوسی (با همکاری معصومه غیوری): مجلة فنون ادبی، شمارة ششم، بهار و تابستان 1391

18- بررسی وندها در گویش کهنوجی (با همکاری محسن بتلاب اکبرآبادی)، مجلة ادب پژوهی، شمارة 22، زمستان 1391 

19- بررسی کاربرد لاله از قلمرو قاموسی تا گسترة نمادین (با همکاری دکتر فیروز فاضلی و اسماعیل نقدی)، مجلة پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارة 24، بهار 1391

20- تحلیل نمونه وار ساختاری-کارکردی نمادهای قدرت در اشعار خاقانی (با همکاری نسرین کریم پور)، مجلة انسان شناسی، شمارة 18، بهار و تابستان 1392

21- بازتاب نمایش قدرت سیاسی متأثر از اندیشة سیاسی ایرانشهری در اشعار خاقانی شروانی (با همکاری دکتر فیروز فاضلی، دکتر سیدهاشم موسوی و نسرین کریم پور)، مجلة جستارهای سیاسی معاصر، شمارة 8، پاییز و زمستان 1392

22- اسطورة مرگ و باززایی باروری در سووشون و کلیدر (با همکاری دکتر بهزاد برکت و مجید جلاله وند آلکامی)، مجلة ادب پژوهی، شمارة 27، بهار 1393 

23- تاریخ‌باوری و اسطورۀ رهایی در رمان‌های رئالیسم سوسیالیستی ادبیات فارسی (با همکاری مجید جلاله وند آلکامی)، مجلة نقد ادبی، شمارة 27

24تحلیل اجتماعی مجمع الاصناف لسانی شیرازی (با همکاری علی نصرتی سیاهمزگی)، پذیرش چاپ از مجلة علمی پژوهشی بهار ادب

25- بررسی جاینامهای بخش اسالم شهرستان تالش (با همکاری شهناز ملیحی لمر)، پذیرش چاپ از مجلة علمی پژوهشی زبانها و گویشهای ایرانی

26- بررسی شهرآشوبهای درباری براساس نقد ساختگرایی تکوینی (با همکاری دکتر علیرضا نیکویی و علی نصرتی سیاهمزگی)، پذیرش چاپ از مجلة علمی پژوهشی کاوشنامة زبان و ادبیات فارسی.

27- شهریار و غزل معاصر (با همکاری بشیر نیکدل): چهارمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، 25/2/1387 

28- فعلهای پیشوندی در آثار منثور قرن ششم هجری (با همکاری حسام ضیایی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، 14/12/1387

29- پژوهشی در دیوان شرفشاه دولابی (با همکاری دکتر محمدکاظم یوسف پور و حورا قهرمانی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، 14/12/1387

30- نگاهی به دستور زبان دورة متوسطه (با همکاری اسماعیل نقدی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، 14/12/1387

31- مقایسة آوایی گیلگی و فارسی در مقولة ‌اسم (با همکاری نگین صفری نژاد بی نظیر): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، 14/12/1387

32- فعل آینده در شاهنامة فارسی (با همکاری هادی قلیزاده) همایش بین المللی فردوسی شناسی 1392

 

ب- نقدها و گزارشهای علمی:

 

1- عرصة سیمرغ (نقدى بر فرهنگ تطبیقی تاتی، تالشی، آذری): مجله گویش شناسی(ضمیمه نامه فرهنگستان)، جلد اول، شماره اول، 1382

2- گبی درباره گیله گب(نقدی بر فرهنگ گیله گب): مجله گویش شناسی(ضمیمه نامه فرهنگستان)، جلد اول، شماره دوم،1383

3- گزارش نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش(با همكاری دكتر فیروز فاضلی): مجله گویش شناسی، جلد اول، شماره سوم، 1383

4- دربارة ویژگیهای نحوی نثر فارسی (با همكاری سهیلا فرهنگی): نوشته مهین دخت صدیقیان، کتاب ماه ادبیات، شماره 12، پیاپی126، 1387

5- در حاشیة همایش زن در آیینه قوم تالش: ماهنامه تالش، شماره سیزدهم، خردادماه 1384

6- دو روی یك سكه: ماهنامه تالش، شماره پانزدهم، تیرماه 1384

 

ج- سخنرانیهای علمی:

1- شیخ عبدالقادر گیلانی در الفتح الربانی: سمینار بررسی زندگی، افكار و آثار شیخ عبدالقادر گیلانی، تالش، تیرماه 1386.

2- معرفی یك اثر ارزشمند درباره تالشی شمالی: موسسه تاریخ معاصر ایران، تهران، 1385.

3- مقایسه چند نکته دستوری در گویشهای لاری و تالشی: همایش بین المللی زبانشناسی و مردم شناسی لارستان، لار، 23-25 اسفندماه 1387.

4- درآمدی بر شیوة تدوین فرهنگنامه های گویشی: دهمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان، رشت، 19-20 اردیبهشت ماه 1389.

 5- مقایسة چند نکتة دستوری در زبان سغدی و تالشی: دومین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی: گذشته و حال، تهران، دایره المعارف فارسی، دیماه 1393

-

ه- کتابها و تألیفات:

1- تحقیق در رسالة قشیریه: تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1384

2- زبان تالشی: رشت، انتشارات فرهنگ ایلیا، 1386

3- فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی: رشت، دانشگاه گیلان، 1387

4- بانگ تالش (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش، جلد اول): رشت، دانشگاه گیلان، 1389

 

و- تألیفات در دست اقدام:

1- ادبیات تالشی: قراداد این کتاب با انتشارات فرهنگ ایلیا در قالب مجموعه آثار فرهنگ و تمدن گیلان منعقد شده و در مرحله نهایی اجرا قرار دارد.

2- تالشها، شیوة زندگی و زبان آنها: نوشته پاول ریس که ترجمه آن با همکاری خانم دکتر شهناز محمدزاده انجام گرفته و در مرحله آماده سازی است.

3- گنجینه گویشهای تالشی: طرح بزرگ گردآوری گونه های مختلف تالشی با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این طرح در سه مجلد و هر مجلد نه گونه تالشی را در حوزه های آوایی، واژگانی، صرفی و نحوی به صورت تطبیقی مورد مطالعه و توصیف قرار می دهد.

 

 ز- راهنمایی پایان نامه ها:

1) کارکردهای هنری و زبانی غزلیات شهریار، از بشیر نیکدل (پایان نامة کارشناسی ارشد)

2) نگاهی به مسائل جامعه شناختی گویش تالشی، از مریم یوسفی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

3) فرهنگ تاریخی زبان فارسی، از مهدی دیان (پایان نامة کارشناسی ارشد)

4) بررسی ساختمان فعل در گویش تالشی، از مریم پورشفقی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

5) بررسی شواهد شعری در متون فارسی تا پایان قرن ششم، از سید ایرج حیدرزاده (پایان نامة کارشناسی ارشد)

6) نگاهی به مسائل زبانی و ادبی اشعار پیرشرفشاه دولائی، از حورا قهرمانی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

7) بررسی ویژگیهای اجتماعی گویش گیلکی شرق گیلان، از سیده زهرا هاشمی (پایان نامة کارشناسی ارشد) 

8) بررسی شواهد شعری در متون فارسی در قرن هفتم، از سوری صادقی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

9) بررسی تطبیقی گروه فعلی در گویشهای تاتی خلخال، تالشی و گیلکی، از جهاندوست سبزعلیپور (رسالة دورة دکتری)

10) نگاهی مردم شناختی به تعابیر کنایی و استعارات در زبان تالشی، از سعید عاشوری (پایان نامة کارشناسی ارشد)

11) بررسی ساخت فعل در تفسیر سورآبادی، از آسیه آرتول نجف آبادی (پایان نامة كارشناسی ارشد)

12) دوبیتیهای تالشی شهرستان ماسال و تحلیل زبانی و هنری آنها، از زینب ملكی معافی (پایان نامة كارشناسی ارشد)

13) پدیدة دو یا چندزبانگی در جامعة قومی تالش، از فاطمه میرزاپور (پایان نامة کارشناسی ارشد).

14) بررسی ساختاری و محتوایی غزلیات شاعران ادبیات مقاومت در حوزة دفاع مقدس، از طاهر صفرپور (پایان نامة کارشناسی ارشد).

15) جاینام‌های تالشی بخش اسالم ، از شهناز ملیحی لمر (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

16) سیمای حضرت علی (ع) در آثار منظوم فارسی تا پایان قرن هفتم هجری، از شیوا حسنی آهنگرمحله (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

17) بررسی پدیدة دوزبانگی و رابطة آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی بندر انزلی، از فرشته کریمی (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

18) بررسی فرهنگ عامه در هفت‌اورنگ جامی، از افسانه احمدی ناو (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

19) بررسی ویِژگیهای زبانی ذخیرة خوارزمشاهی، از نجمه رحیمی (پایان نامة کارشناسی ارشد).

20) بررسی ترانه ها و انواع آن در تالشی جنوبی، از فرشته آلیانی (پایان نامة کارشناسی ارشد).

21) شهرآشوبهای فارسی با رویکرد نقد ساختگرایی تکوینی، ار علی نصرتی سیاهمزگی (رسالة دورة دکتری).

22) مبانی شخصیت و شخصیت پردازی رمانهای پیشامدرن، مدرن و پسامدرن ادبیات فارسی، از مجید جلاله وند (رسالة دورة دکتری) 

23) تحلیل مردم شناختی اشعار خاقانی، از نسرین کریم پور (رسالة دورة دکتری).

گلبانگ تالشی


 CV [ دانلود ]


تماس با ما محرم رضایتی کیشه خاله
rezayati@guilan.ac.ir
0131-6690274-6 4066
دانشگاه گیلان - دانشكده ادبیات وعلوم انسانی - گروه زبان وادبیات فارسی 
فكس دانشكده : 6690590- 0131
Email: rezayati@guilan.ac.ir ورود به سیستم
نوع مطلب : مقالات زبان شناسی، مقالات تالش شناسی، بیوگرافی اساتید دانشگاه، مقالات فارسی، دکترمحرم رضایتی کیشه خاله، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 12 آبان 1394

موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ادبیات ایران وگیلان وتالش
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic