نازنوروز مهرگانی
اعتلای زبان وادبیات میهن عزیزم وپاسداشت بزرگان ادبی وعلمی این مملکت ،نیز همه پژوهشگران ادبیات در ایران و دنیا
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


این وبلاگ ازهمه کسانی که درعرصه ادبیات کشور فعال وصاحب نظر میباشند استقبال می کند ،همچنانکه به سالکان مبتدی این حوزه با احترام می نگرد و درخواست آنان را اجابت می نماید .گیلان پژوهان ومخصوصا تالش پژوهان وگویشوران تالشی در وبلاگ من سهم عمده ای دارند واین وبلاگ پژوهشهای آنان را ارج می گذاردوسعی درمعرفی آنان دارد.موسیقی سنتی نیز میتواند در حوزه کار ما باشد .صاحب این وبلاگ به صورت مستقیم وغیر مستقیم با دانشجویان زبان وادبیات فار سی وسایر رشته ها در ارتباط است و بدین جهت بعضی از پست ها رابه درخواست آنان دروبلاگ می آورم .به همین مناسبت سطح علمی مطالب میتواند نوسان داشته باشد.گاه به شکل تخصصی وگاه به صورت عام وهمه فهم. توفیق روز افزون برای همه .

مدیر وبلاگ :دکتراحمدرضا نظری چروده
مطالب اخیر
نظرسنجی
به کدامیک از موضوعات زیر بیشتر علاقه مند هستید؟
الف- مقالات علمی و پژوهشی:

1- بررسی مآخذ برخی از اشعار رساله قشیریه: مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال35، شماره 3و4، 1381

2- چند نكته دستوری در گویش تالشی: مجله گویش شناسى(ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره اول، جلد اول، 1382

3- فعلهای مركب ضمیری در زبان فارسی: مجله ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال37، شماره 1، 1383

4- ارگتیو در گویش تالشی: مجله زبان شناسی، سال بیستم، شماره اول، بهار و تابستان، 1384

5- تأملی دیگر در فهلویات شیخ صفی الدین اردبیلی: مجله گویش شناسی(ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره دوم، شماره چهارم، 1384

6- مصدر و ساختمان آن در گویش تالشی: مجله گویش شناسی(ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره سوم، شماره پنجم، 1385

7- ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال (با همكاری جهاندوست سبزعلی پور): مجله ادب پژوهی، شماره اول، دانشگاه گیلان، 1386

8- ساخت فعل در تالشی مركزی (پره سری): مجله زبان شناسی، سال بیست ودوم، شماره اول، دوره جدید، بهار و تابستان، 1388

9- بررسی ساختمان فعلهای ساده در آثار منثور فارسی: مجله دستور(ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره چهارم، اسفند 1387 

10- واژه شناسی اجتماعی گویش گیلکی (با همکاری رضا چراغی): مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال41، شمارة 2، سال1387

11- ریشه و ماده فعل در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی (با همكاری جهاندوست سبزعلی پور): مجله ادب پژوهی، شمارة 6، سال 1387

12- فعلهای پیشوندی در آثار منثور فارسی: مجله دستور (ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره پنجم، اسفند 1388

13- گروه اسمی در گویش تالشی مرکزی: مجله زبان و زبانشناسی، شماره هشتم، 1388

14- تأثیر ویژگیهای آوایی زبان فارسی بر موسیقی آوازی (با همکاری علیرضا محمدی کله سر): مجلة هنرهای زیبا، شمارة سی و هشتم، پاییز 1388

15- نمودهای اجتماعی و مردم شناختی در گویش تالشی (با همكاری دكتر فیروز فاضلی و مریم یوسفی): مجله گویش شناسی(ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره پنجم، شماره هفتم، 1387

16- فعل مجهول در زبانها و گویشهای ایرانی (با همکاری مجید جلاله وند آلکامی): فصلنامة ادب پژوهی، شمارة شانزدهم، تابستان 1390

17- نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامة فردوسی (با همکاری معصومه غیوری): مجلة فنون ادبی، شمارة ششم، بهار و تابستان 1391

18- بررسی وندها در گویش کهنوجی (با همکاری محسن بتلاب اکبرآبادی)، مجلة ادب پژوهی، شمارة 22، زمستان 1391 

19- بررسی کاربرد لاله از قلمرو قاموسی تا گسترة نمادین (با همکاری دکتر فیروز فاضلی و اسماعیل نقدی)، مجلة پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارة 24، بهار 1391

20- تحلیل نمونه وار ساختاری-کارکردی نمادهای قدرت در اشعار خاقانی (با همکاری نسرین کریم پور)، مجلة انسان شناسی، شمارة 18، بهار و تابستان 1392

21- بازتاب نمایش قدرت سیاسی متأثر از اندیشة سیاسی ایرانشهری در اشعار خاقانی شروانی (با همکاری دکتر فیروز فاضلی، دکتر سیدهاشم موسوی و نسرین کریم پور)، مجلة جستارهای سیاسی معاصر، شمارة 8، پاییز و زمستان 1392

22- اسطورة مرگ و باززایی باروری در سووشون و کلیدر (با همکاری دکتر بهزاد برکت و مجید جلاله وند آلکامی)، مجلة ادب پژوهی، شمارة 27، بهار 1393 

23- تاریخ‌باوری و اسطورۀ رهایی در رمان‌های رئالیسم سوسیالیستی ادبیات فارسی (با همکاری مجید جلاله وند آلکامی)، مجلة نقد ادبی، شمارة 27

24تحلیل اجتماعی مجمع الاصناف لسانی شیرازی (با همکاری علی نصرتی سیاهمزگی)، پذیرش چاپ از مجلة علمی پژوهشی بهار ادب

25- بررسی جاینامهای بخش اسالم شهرستان تالش (با همکاری شهناز ملیحی لمر)، پذیرش چاپ از مجلة علمی پژوهشی زبانها و گویشهای ایرانی

26- بررسی شهرآشوبهای درباری براساس نقد ساختگرایی تکوینی (با همکاری دکتر علیرضا نیکویی و علی نصرتی سیاهمزگی)، پذیرش چاپ از مجلة علمی پژوهشی کاوشنامة زبان و ادبیات فارسی.

27- شهریار و غزل معاصر (با همکاری بشیر نیکدل): چهارمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، 25/2/1387 

28- فعلهای پیشوندی در آثار منثور قرن ششم هجری (با همکاری حسام ضیایی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، 14/12/1387

29- پژوهشی در دیوان شرفشاه دولابی (با همکاری دکتر محمدکاظم یوسف پور و حورا قهرمانی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، 14/12/1387

30- نگاهی به دستور زبان دورة متوسطه (با همکاری اسماعیل نقدی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، 14/12/1387

31- مقایسة آوایی گیلگی و فارسی در مقولة ‌اسم (با همکاری نگین صفری نژاد بی نظیر): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، 14/12/1387

32- فعل آینده در شاهنامة فارسی (با همکاری هادی قلیزاده) همایش بین المللی فردوسی شناسی 1392

 

ب- نقدها و گزارشهای علمی:

 

1- عرصة سیمرغ (نقدى بر فرهنگ تطبیقی تاتی، تالشی، آذری): مجله گویش شناسی(ضمیمه نامه فرهنگستان)، جلد اول، شماره اول، 1382

2- گبی درباره گیله گب(نقدی بر فرهنگ گیله گب): مجله گویش شناسی(ضمیمه نامه فرهنگستان)، جلد اول، شماره دوم،1383

3- گزارش نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش(با همكاری دكتر فیروز فاضلی): مجله گویش شناسی، جلد اول، شماره سوم، 1383

4- دربارة ویژگیهای نحوی نثر فارسی (با همكاری سهیلا فرهنگی): نوشته مهین دخت صدیقیان، کتاب ماه ادبیات، شماره 12، پیاپی126، 1387

5- در حاشیة همایش زن در آیینه قوم تالش: ماهنامه تالش، شماره سیزدهم، خردادماه 1384

6- دو روی یك سكه: ماهنامه تالش، شماره پانزدهم، تیرماه 1384

 

ج- سخنرانیهای علمی:

1- شیخ عبدالقادر گیلانی در الفتح الربانی: سمینار بررسی زندگی، افكار و آثار شیخ عبدالقادر گیلانی، تالش، تیرماه 1386.

2- معرفی یك اثر ارزشمند درباره تالشی شمالی: موسسه تاریخ معاصر ایران، تهران، 1385.

3- مقایسه چند نکته دستوری در گویشهای لاری و تالشی: همایش بین المللی زبانشناسی و مردم شناسی لارستان، لار، 23-25 اسفندماه 1387.

4- درآمدی بر شیوة تدوین فرهنگنامه های گویشی: دهمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان، رشت، 19-20 اردیبهشت ماه 1389.

 5- مقایسة چند نکتة دستوری در زبان سغدی و تالشی: دومین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی: گذشته و حال، تهران، دایره المعارف فارسی، دیماه 1393

-

ه- کتابها و تألیفات:

1- تحقیق در رسالة قشیریه: تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1384

2- زبان تالشی: رشت، انتشارات فرهنگ ایلیا، 1386

3- فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی: رشت، دانشگاه گیلان، 1387

4- بانگ تالش (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش، جلد اول): رشت، دانشگاه گیلان، 1389

 

و- تألیفات در دست اقدام:

1- ادبیات تالشی: قراداد این کتاب با انتشارات فرهنگ ایلیا در قالب مجموعه آثار فرهنگ و تمدن گیلان منعقد شده و در مرحله نهایی اجرا قرار دارد.

2- تالشها، شیوة زندگی و زبان آنها: نوشته پاول ریس که ترجمه آن با همکاری خانم دکتر شهناز محمدزاده انجام گرفته و در مرحله آماده سازی است.

3- گنجینه گویشهای تالشی: طرح بزرگ گردآوری گونه های مختلف تالشی با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این طرح در سه مجلد و هر مجلد نه گونه تالشی را در حوزه های آوایی، واژگانی، صرفی و نحوی به صورت تطبیقی مورد مطالعه و توصیف قرار می دهد.

 

 ز- راهنمایی پایان نامه ها:

1) کارکردهای هنری و زبانی غزلیات شهریار، از بشیر نیکدل (پایان نامة کارشناسی ارشد)

2) نگاهی به مسائل جامعه شناختی گویش تالشی، از مریم یوسفی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

3) فرهنگ تاریخی زبان فارسی، از مهدی دیان (پایان نامة کارشناسی ارشد)

4) بررسی ساختمان فعل در گویش تالشی، از مریم پورشفقی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

5) بررسی شواهد شعری در متون فارسی تا پایان قرن ششم، از سید ایرج حیدرزاده (پایان نامة کارشناسی ارشد)

6) نگاهی به مسائل زبانی و ادبی اشعار پیرشرفشاه دولائی، از حورا قهرمانی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

7) بررسی ویژگیهای اجتماعی گویش گیلکی شرق گیلان، از سیده زهرا هاشمی (پایان نامة کارشناسی ارشد) 

8) بررسی شواهد شعری در متون فارسی در قرن هفتم، از سوری صادقی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

9) بررسی تطبیقی گروه فعلی در گویشهای تاتی خلخال، تالشی و گیلکی، از جهاندوست سبزعلیپور (رسالة دورة دکتری)

10) نگاهی مردم شناختی به تعابیر کنایی و استعارات در زبان تالشی، از سعید عاشوری (پایان نامة کارشناسی ارشد)

11) بررسی ساخت فعل در تفسیر سورآبادی، از آسیه آرتول نجف آبادی (پایان نامة كارشناسی ارشد)

12) دوبیتیهای تالشی شهرستان ماسال و تحلیل زبانی و هنری آنها، از زینب ملكی معافی (پایان نامة كارشناسی ارشد)

13) پدیدة دو یا چندزبانگی در جامعة قومی تالش، از فاطمه میرزاپور (پایان نامة کارشناسی ارشد).

14) بررسی ساختاری و محتوایی غزلیات شاعران ادبیات مقاومت در حوزة دفاع مقدس، از طاهر صفرپور (پایان نامة کارشناسی ارشد).

15) جاینام‌های تالشی بخش اسالم ، از شهناز ملیحی لمر (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

16) سیمای حضرت علی (ع) در آثار منظوم فارسی تا پایان قرن هفتم هجری، از شیوا حسنی آهنگرمحله (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

17) بررسی پدیدة دوزبانگی و رابطة آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی بندر انزلی، از فرشته کریمی (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

18) بررسی فرهنگ عامه در هفت‌اورنگ جامی، از افسانه احمدی ناو (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

19) بررسی ویِژگیهای زبانی ذخیرة خوارزمشاهی، از نجمه رحیمی (پایان نامة کارشناسی ارشد).

20) بررسی ترانه ها و انواع آن در تالشی جنوبی، از فرشته آلیانی (پایان نامة کارشناسی ارشد).

21) شهرآشوبهای فارسی با رویکرد نقد ساختگرایی تکوینی، ار علی نصرتی سیاهمزگی (رسالة دورة دکتری).

22) مبانی شخصیت و شخصیت پردازی رمانهای پیشامدرن، مدرن و پسامدرن ادبیات فارسی، از مجید جلاله وند (رسالة دورة دکتری) 

23) تحلیل مردم شناختی اشعار خاقانی، از نسرین کریم پور (رسالة دورة دکتری).

گلبانگ تالشی


 CV [ دانلود ]


تماس با ما محرم رضایتی کیشه خاله
rezayati@guilan.ac.ir
0131-6690274-6 4066
دانشگاه گیلان - دانشكده ادبیات وعلوم انسانی - گروه زبان وادبیات فارسی 
فكس دانشكده : 6690590- 0131
Email: rezayati@guilan.ac.ir ورود به سیستم
نوع مطلب : مقالات زبان شناسی، مقالات تالش شناسی، بیوگرافی اساتید دانشگاه، مقالات فارسی، دکترمحرم رضایتی کیشه خاله، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 12 آبان 1394
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 13 و 03 دقیقه و 13 ثانیه

Superb info. Kudos.
click now buy cialis brand achat cialis en suisse cialis tablets australia 40 mg cialis what if i take dosagem ideal cialis cialis coupons only now cialis for sale in us preis cialis 20mg schweiz only here cialis pills cialis qualitat
شنبه 1 تیر 1398 ساعت 22 و 23 دقیقه و 57 ثانیه

You said it very well..
miglior cialis generico cialis 5mg billiger cialis without a doctor's prescription buying brand cialis online dose size of cialis cialis flussig cialis pas cher paris cialis ahumada cialis for daily use cialis kaufen
شنبه 1 تیر 1398 ساعت 05 و 33 دقیقه و 38 ثانیه

Reliable postings. Thanks a lot!
rezeptfrei cialis apotheke where cheapest cialis we choice cialis uk non 5 mg cialis generici buying cialis overnight cialis vs viagra acheter cialis kamagra sublingual cialis online venta cialis en espaa cialis qualitat
جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 13 و 49 دقیقه و 52 ثانیه

You actually suggested that wonderfully.
cialis e hiv cialis 100mg suppliers cialis 5mg billiger cialis dosage amounts overnight cialis tadalafil sublingual cialis online cialis sale online canadian discount cialis when will generic cialis be available where do you buy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 20 و 56 دقیقه و 59 ثانیه

Kudos! An abundance of material!

only now cialis for sale in us cipla cialis online wow cialis 20 il cialis quanto costa generic for cialis cialis reviews we choice free trial of cialis comprar cialis navarr rx cialis para comprar link for you cialis price
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 02 و 22 دقیقه و 26 ثانیه

Seriously quite a lot of very good data.
cialis 20 mg does cialis cause gout enter site very cheap cialis cialis 5mg prix price cialis best how do cialis pills work cialis daily dose generic cialis generika dosagem ideal cialis generic cialis at walmart
سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 17 و 39 دقیقه و 19 ثانیه

Thanks a lot. Good stuff.
cialis online deutschland cialis 100 mg 30 tablet canadian cialis achat cialis en europe viagra or cialis generic cialis cialis tadalafil online cialis cuantos mg hay cialis 20 mg effectiveness the best site cialis tablets
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 22 و 27 دقیقه و 13 ثانیه
What's up everyone, it's my first pay a visit at this web page, and piece
of writing is genuinely fruitful in favor of me, keep up posting such
articles or reviews.
یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 01 و 22 دقیقه و 15 ثانیه

You actually explained that adequately.
cialis coupon cialis 5mg prix costo in farmacia cialis cialis generisches kanada cialis 50 mg soft tab cialis rckenschmerzen cialis usa cost generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg para diabeticos cialis daily
شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 11 و 18 دقیقه و 37 ثانیه

Thanks a lot. Numerous facts!

wow cialis 20 cialis efficacit cialis prezzo al pubblico link for you cialis price interactions for cialis get cheap cialis cialis online napol generic cialis pro dose size of cialis cialis savings card
جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 21 و 03 دقیقه و 04 ثانیه

This is nicely expressed! !
cialis generic tadalafil buy price cialis per pill cialis farmacias guadalajara cialis coupons cheap cialis cialis qualitat generic for cialis get cheap cialis cialis generika in deutschland kaufen generic low dose cialis
جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 10 و 56 دقیقه و 18 ثانیه
Me, plқanting ‘All Blue' potatoes in a raised
bed.
جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 06 و 55 دقیقه و 50 ثانیه

Amazing plenty of awesome knowledge!
cialis cuantos mg hay cialis italia gratis cialis flussig cialis for daily use cialis australian price cialis for bph how much does a cialis cost opinioni cialis generico buy online cialis 5mg cialis 20 mg cut in half
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 22 و 33 دقیقه و 08 ثانیه
They chaased thhе little codfish alll around the room.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 20 و 50 دقیقه و 56 ثانیه
Cumpаra Raspberry Pi 3 Model B 1 Gb RAM de la eMAG!
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 18 و 22 دقیقه و 41 ثانیه
Ƭhere's only ѕo much one can ddo with scrambled eggs.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 17 و 15 دقیقه و 45 ثانیه
Very, ѵery slow-cooked eggs even higher.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 16 و 43 دقیقه و 20 ثانیه

Well spoken of course. !
estudios de cialis genricos when will generic cialis be available cialis 5mg we like it safe cheap cialis 5 mg cialis coupon printable cialis canadian drugs cialis sans ordonnance generic cialis pro cialis generic availability cialis kaufen bankberweisung
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 03 و 05 دقیقه و 48 ثانیه

Nicely put, With thanks!
cialis 20 mg cost cialis 200 dollar savings card non 5 mg cialis generici trusted tabled cialis softabs how do cialis pills work generic cialis soft gels buying cialis in colombia comprar cialis navarr american pharmacy cialis only now cialis for sale in us
چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 21 و 32 دقیقه و 27 ثانیه
Slips ԝill ցrow from the eyes of thee tuƄer.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 20 و 07 دقیقه و 23 ثانیه
Stɑrting withh mking the cinnamon roll dough.
سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 23 و 43 دقیقه و 52 ثانیه
The Noνa Scotia Codfish Balls added onion.
سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 22 و 28 دقیقه و 51 ثانیه
Thе һeаlth benefits of ϲinnamon aree different.
سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 09 و 00 دقیقه و 41 ثانیه

Fine posts. With thanks!
cialis australian price cialis 20mg prix en pharmacie cialis qualitat generic cialis at walmart buy cialis online calis cialis daily new zealand click now cialis from canada prices for cialis 50mg brand cialis generic
سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 04 و 02 دقیقه و 51 ثانیه
Cumpara Raѕpberry Pi three Mannequin B 1 Gb RAM dde la eMAG!
سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 01 و 23 دقیقه و 05 ثانیه
Clоse your mοuth pⅼease Biddy, we aren't a codfish.
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 19 و 38 دقیقه و 47 ثانیه
Having read this I thought it was extremely informative.
I appreciate you taking the time and effort to put this content together.
I once again find myself personally spending way too much time both
reading and posting comments. But so what, it
was still worthwhile!
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 12 و 54 دقیقه و 57 ثانیه
Somebody necessarily assist to make critically posts I'd state.
This is the very first time I frequented your website page and up to now?
I amazed with the analysis you made to create this actual
publish extraordinary. Wonderful process!
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 09 و 51 دقیقه و 07 ثانیه
Awesome blog! Do you have any hints for aspiring writers?
I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything.

Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go
for a paid option? There are so many options out there that I'm totally overwhelmed ..
Any suggestions? Kudos!
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 06 و 32 دقیقه و 28 ثانیه
Eɡgs first, tһen water. Add 4 eggs annd poach until set.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30موضوعات
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ادبیات ایران وگیلان وتالش
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic